Zaj nyeem hnub tim 29 lub 6 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 29 LUB 6 HLIS 2024

HNUB XYA LUB LIS PIAM 12 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 8: 5-17)

Kwv tij Hmoob sawv daws, ua cas Huab Tais Yes Xus thiaj hais rau cov thwj tim tias tus xab txheeb muaj lub siab ntseeg loj tshaj.

Yog peb hais txog ‘lub siab ntseeg’ los yog ‘kev ntseeg’ mas yog peb hais kev tso siab rau Tswv Ntuj, thiab lees tias Tswv Ntuj yog tus muaj hwj chim loj tas nrho, tsim nyog peb yuav tau mloog thiab ua raws li Tswv Ntuj hais.

Tus xab txheeb no nws yog ib tug nom tswj ib pab tub rog li 100 leej. Nws muaj hwj chim hais tau nws cov tub rog kom ua raws li nws hais, nws kuj muaj cai tswj cov Yus Das thiab vim nws yog ib tug neeg Los Mas. Tab sis tus xab txheeb tsis khav tias nws yog tus loj, nws paub tias raws li cov Yus Das kev cai mas lawv tsis mus hauv ib tug pej kum neeg lub tsev vim cov Yus Das saib lwm haiv neeg yog neeg muaj txhaum. Tus xab txheeb paub qhov ntawd zoo, nws muaj cai loj dua Huab Tais Yes Xus tab sis nws hwm cov Yus Das kev cai zoo, nws thiaj hais rau Huab Tais Yes Xus “Huab Tais, kuv tsis tsim nyog koj chaws los hauv kuv tsev.”

Nws yog ib tug nom Los Mas tab sis nws tsis muab hlob, nws tsis tsa nws cai, nws yeem hu Huab Tais Yes Xus ua ‘Huab Tais’, los yog ‘yawg hlob’.

Tus xab txheeb tso siab tias Huab Tais Yes Xus yog tus tuaj ntawm Tswv Ntuj tuaj, Huab Tais Yes Xus muaj hwj huam kho tau nws tus tub txib, nws hais tias “Tsuav yog koj hais ib los xwb ces kuv tus tub txib yuav zoo hlo.”

Tus xab txheeb lees tias Huab Tais Yes Xus yog tus muaj hwj chim loj dua nws, nws thiaj hais rau Huab Tais Yes Xus mloog tias nws yog ib tug xab txheeb yog nws hais rau cov tub txib li cas mas lawv yuav ua li ntawd, nws kuj tseem yog ib tug zwm rau tus loj dua nws thiab; tus loj dua nws hais li cas mas nws kuj yuav ua li ntawd thiab. Nws mloog tus loj dua nws xws li cov tub txib mloog nws, nyem no nws lees tias Huab Tais Yes Xus yog tus loj thiab muaj hwj chim dua nws, mas nws yuav mloog thiab ua raws li Huab Tais Yes Xus hais.

Yog vim li hais saum no, Huab Tais Yes Xus thiaj hais tias tus xab txheeb no muaj lub siab ntseeg loj tshaj, tseem loj dua cov His Xas Lais thiab.

Kwv tij Hmoob sawv daws, tus xab txheeb ua piv txwv rau peb pom tias tus neeg muaj lub siab ntseeg yog zoo li cas. Niaj lis piam ua ntej peb yuav txais lub Cim Yug mas peb hais tus xab txheeb cov lus. Tsis yog peb lam hais kom tas tus tshooj xwb, peb yuav ntuas siab thiab nco txog tus xab txheeb txoj kev ntseeg, peb kuj yuav thov Huab Tais Tswv Ntuj pub ib lub siab ntseeg li tus xab txheeb lub siab ntseeg rau peb thiab.