Zaj nyeem hnub tim 1 lub 7 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 1 LUB 7 HLI 2024

HNUB OB LUB LIS PIAM 13 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 8: 18-22)

Kwv tij Hmoob sawv daws, thaum nej hnov Huab Tais Yes Xus cov lus hauv lub Moo Zoo hnub no, mas nej xav li cas? Huab Tais Yes Xus lo lus hais tias ‘koj raws kuv mus, koj cia cov tuag mam li faus lawv cov tuag’, mas puas yog kom peb txhob quav ntsej txog peb cov txheeb ze txoj kev tuag?

Cov kwv tij, tus neeg tsis mloog Ntuj lus thiab nws cia kev txhaum kav nws lub neej, mas nws yog tus neeg tuag hauv sab ntsuj plig, tab sis yog leej twg raws Huab Tais Yes Xus qab thiab nws ua raws li Huab Tais Yes Xus qhia, mas nws yuav tau txoj sia tshiab nrog Huab Tais Yes Xus. Yog li Huab Tais Yes Xus lo lus no thiaj yog ntuas kom peb coj lub neej tshiab, mas peb thiaj yuav tsis nrog cov neeg tuag sab ntsuj plig tuag mus ua ke.

Cov kwv tij, lub Moo Zoo hnub no qhia peb ntxiv tias muaj tej tus neeg, mas thaum lawv hnov hais txog txoj kev ntseeg Ntuj mas lawv maj zeeg lees ntseeg thiab lawv txaus siab raws Huab Tais Yes Xus qab, muaj tej tus mas thaum lawv hnov hais txog txoj kev ntseeg, ces lawv ua xyem xyav, xyov puas ntseeg zoo los tsis zoo.

Yog nej nco tau, mas muaj ib zaug Huab Tais Yes Xus tau hais zaj paj lug tus ntseb nplej thiab 4 hom av, mas nej yuav hnov Huab Tais Yes Xus hais tias cov noob poob rau hauv cov av pob zeb, yog tus neeg uas thaum nws hnov Ntuj Lo Lus, nws zoo siab txais. Tab sis nws tsis muaj cag nyob hauv nws, vim nws yog neeg tsis ruaj; thaum muaj kev txom nyem, los muaj kev raug luag hiam vim Lo Lus, ces nws ntog tam sim ntawd.

Yog li mas cov kwv tij, yog nej tsis tau yog ib tug neeg ntseeg, los yog nej xav kom nej cov kwv tij tig los ntseeg, mas nej txhob maj yuam lawv, txhob maj txiav kom lawv kav tsij los ntseeg. Nej yuav muab lub sij hawm qhia lawv, cia lawv maj mam kawm Ntuj Lo Lus kom Ntuj Lo Lus nrhau cag nyob hauv lawv, mas lawv txoj kev ntseeg thiaj yuav ruaj khov mog.