Vas Tis Kas txhawb nqa kev koom tes ntawm kev tshawb fawb thiab tsoom pej xeem

Kev tshawb fawb tsim nyog yuav muaj feem txog kev nrog tsoom pej xeem sib tham, kom tau ntsib yam tshiab thiab muaj qab hau dua qub. Xws li txhua yam teeb meem tshwm sim, dej, kev pauv ntxeev ntawm huab cua, kev tshaib nqhis thiab ntau yam hauv lub neej. Vaj Qhia Fas Ntshis Kus hais cov lus no thaum nws mus koom sab laj nyob Vas Tis Kas rau cov neeg tuaj sab laj ua ke. Rooj sab laj hais txog kev paub thiab kev tshawb fawb ntawm cov haiv neeg.

Tam sim no cov hauj lwm no tab tom ua nyob Los Mas. Lub rooj sab laj no yog Pontifical Academies of Sciances and Social Sciences ua tus tsa. Muaj cov sawv cev ntawm cov haiv neeg nyob thoob ntiaj teb thiab cov tub tshawb fawb tuaj sib koom hais txog tuam tus choj ntawm kev paub. Soj ntsuam txog lub sij hawm tshiab uas yuav daws tej teeb meem txaus ntshai ntawm lub ntiaj teb. 

Cov neeg As Xias kuj mus koom lub rooj sab laj no thiab mloog Vaj Qhia cov lus. 

Vaj Qhia xav tias lub Leej Haum Kuj lub Koom Haum txhiam xws noj thiab fab kev ua liaj ua teb tau txhawb nqa lub sam thiaj no ib yam. Tab sis qhov tsim nyog yuav loj hlob, yog kev sib mloog hais thiab nthuav dav txog lwm yam.