Tus Tswv Qhia Syrian, tus neeg dawb huv uas tuag nyob hauv cov neeg cov tub rog Tws Kis tua

Tus Tswv Qhia Orthodox Mar Maurice Amsih hais tias : cov tub rog txeeb thiab lawv lub hom phiaj yog cov pej xeem dawb huv. Nyob hauv kev sib tua 2-3 hnub dhau los no, ua rau neeg tuag 10 leej thiab raug mob 10 tawm leej.

Tus pwm tsav tub rog Tws Kis hais tias : kev tua cov tub rog hla dhau ciam teb xyoo 2023, muaj kev sib tua ze ntawm 800 zaus los ntawm cov tub rog Ankara’s. Tus Tswv Qhia Orthodox hais tias : xyoo no txawv dua txhua xyoo, vim tsov rog uas muaj nyob thoob ntiaj teb yog tig mus rau cov haiv neeg tsawg. Txhua yam no yog kev sib ntaus sib tua uas tsis haum rau tib neeg txoj cai thiab yog kev hla cov teb chaws txoj cai uas lawv txuag tib neeg.

Mar Maurice Amsih hais ntxiv tias : Is Laas thiab Tws Kis kuj tau tua cov Kurdish nyob Is Lav thiab Xis Lias. Tua neeg tuag coob thiab ua kev piam sij loj kawg rau cov thaj tsam uas raug hoob pob thiab muas txwv phom loj. Yav tag los lawv tau siv tub rog tua neeg ua dog dig los ntawm ntau yam.