Tswv Qhia Shao nyob Wenzhou rov qab raug ntes.

Tswv Qhia Shao nyob Wenzhou rov qab raug ntes.

Cov tub ceev xwm ntes Tswv Qhia thiab kom nws nqa nws cov khaub ncaws huv si. Tswv Qhia Shao raug teeb tsa ua Tswv Qhia los ntawm Vaj Qhia xyoo 2011. Cov tseem hwv Suav tsis lees paub nws thiab lawv tsis kam lees txais nws nyob hauv pab neeg nyiam lub teb chaws. Suav txij thaum nws cov poj yawm txwv koob tuag tas xyoo 2016. 

Nws raug txwv tsis pub mus ua thaj txi Ntuj nyob hauv ib lub zos ntseeg qub qub uas yog qhov chaw tseem ceeb nyob Suav teb tam sim no.

Cov neeg ntseeg tab tom thov Ntuj pab nws, thiab thov kom lawv tso nws. 

Cov tub ceev xwm thiab cov nom tsis kam lees txais tias nws yog ib tug Tswv Qhia. Cov tseem hwv Suav tsis tso cai rau nws ua tus coj kev tsuj xeeb nyob hauv lub nroog uas nto npe tias yog Yes Lus Xas Les sab hnub tuaj. 

Txawm li cas kuj xij, xyoo no txhua yam pauv ntxeev me ntsis. Ua ntej yuav ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los li ib lis piam uas yog hnub tim 16 lub 12 hlis tsaib no, Tswv Qhia Shao raug cov tub ceev xwm ntes mus lawm. Tab sis lawv ntes nws mus ob peb hnub, ces hnub tim 24 thiab 25 lawv tso nws rov qab los. Lawv coj nws mus rau  Taishun, kom nws tsis txhob tau kev koom ua hmoov tsuj xeeb Yes Xus yug los. 

Tab sis nws hais tias lub caij Yes Xus yug los, mas yog lub caij nws tau nyob sov siab tshaj plaws hauv nws lub neej.