Montessori vam meej nyob North Dakota, nws ua hauj lwm rau Yes Xus nyob hauv cov me nyuam

Thaum koj xav txog kev kawm ntawv hauv Montessori, mas koj tsis nco txog cov Leej Phauj Kav Tos Liv. Tab sis tus kws txuj Maria Montessori qhuas tias : cov Leej Phauj Kav Tos tau muab lawv tus kheej los ua hauj lwm rau fab kev kawm, kom rais los ua nws lub npe. 

2 xyoos ua ntej nws yuav tuag, Montessori tau nthuav nws lub tswv yim raws kev ntseeg kom tau txhawb nqa kev kawm ntawv mus raws Montessori tshaj 70 xyoo. Montessori yog txij 1870 txog 1952. Xyoo tom qab tus tub txib ntawm qhov pom kev tau rais los ua qhov tseeb lawm. Tsim nyog ua leej niam Chiara Thérèse tsaug ntau ntau. Lub zej zog tau tsim ua ib lub Koom Haum pej xeem ntawm cov ntseeg ncaj ncees rau cov poj niam. Lawv lub hom phiaj yog kev kawm fab kev ntseeg nyob hauv lub Cheeb Koom Txoos Bismarck, hnub tim 1 lub 10 hli xyoo 2020. Tam sim no muaj cov neeg ua hauj lwm nyob hauv lub tsev kawm Christ the King Catholic Montessori, nyob hauv lub nroog Mandan, uas yog lub nroog nyob Bismarck sab hnub poob. Montessori tau ua thawj tug kws kho mob uas yog poj niam nyob Is Tas Lias thiab kawm fab kev kho paj hlwb kho siab ntsws nyob hauv xyoo 1907. Nws qhib ib lub tsev saib tu cov me nyuam yaus nyob Los Mas. Yog lub tsev muaj lub npe tias :
Children’s House.” Nws ua hauj lwm pab cov me nyuam uas lawv tsis tau kev kawm ntaub ntawv.