Holy See thov kom txhim kho lub hauv paus kev ua hauj lwm kom tau tawm tsam kev ua phem rau tib neeg

Tswv Qhia Gabriele Caccia tus soj ntsuam ntawm Vas Tis Kas nyob hauv lub Leej Haum Kuj, thov kom muaj kev txhawb nqa txoj cai tawm tsam kev ua phem rau tib neeg. Nyob hauv lub Leej Haum Kuj lub rooj sab laj zaum tim 6. Tswv Qhia tau txhib txog qhov tseem ceeb ntawm neeg lub meej mom kev ua neeg thiab muab siab rau tiv thaiv, nws yog kev ua phem rau tib neeg thiab yog kev tua neeg hla teb chaws. Kev tua neeg los yog ua phem rau neeg, yog kev txwv tsis pub ua txhaum cai thiab yog ib qho kev cai ntawm txoj cai lij choj thoob ntiaj teb.

Nws txhawb nqa kom muaj tej toob xib, muaj kev sib cog lus ntawm cov teb chaws thiab muaj kev sib khi nyob hauv txoj cai kev tseem tsim. Kom tau soj ntsuam xyuas txoj cai lij choj uas twb muaj lawm. Lub hom phiaj yog kev sib koom tes ntawm cov teb chaws sib pab tiv thaiv thiab rau txim rau tej kev ua li no. Tswv Qhia Caccia muab Vaj Qhia Fas Ntshis Kus cov lus hais thiab nws hais tias : “Lwm tus lub meej mom yuav tsum tau txuag hwm nyob hauv txhua yam xwm txheej”. Hais txog neeg lub meej mom yog tus cag ntawm tib neeg kev ncaj ncees thiab tawm tsam kev ua phem rau tib neeg.