Cov tsev teev Ntuj nyob Fis Lis Pees ua hmoov nco txog cov neeg tuag los ntawm Duterte' kev cheb ntxuav kev ua luam tshuaj txhaum kev cai

Dambana ng Paghilom nyob ntawm lub toj ntxas Laloma, hauv lub nroog Caloocan. Cov tiam lis, cov Txiv Plig thiab cov Leej Phauj nrog rau cov neeg tuag cov tsev neeg tuaj sib koom ua hmoov nco txog nyob ntawm thaj chaw no. 

Lub Koom Txoos nyob Fis Lis Pees tau ua cov kab ke qhib lub toj ntxas Kav Tos Liv nyob Mas Nis Las, kom tau muab cov neeg tuag cev rau Tswv Ntuj. Yog cov neeg tuag los ntawm kev cheb ntxuav tua cov neeg ua luam tshuaj txhaum kev cai uas hu ua : “Tsov rog cheb ntxuav tshuaj txhaum kev cai.” Yog lub caij thaum Rodrigo Duterte ua Txoov Tim Tswv kav teb chaws. Yog txoj cai uas raug thuam heev kawg los ntawm cov Tswv Qhia thiab cov Txiv Plig Kav Tos Liv nyob hauv lub teb chaws hais txog kev ua tsiv ua phem. Kev ua hmoov nco txog cov neeg tuag no yog tau txais koob hmoov los ntawm Dambana ng Paghilom ntawm kev kho mob thiab qhov chaw faus thawj cov neeg uas raug tua tuag ywj siab. Muaj cov neeg tuaj mus koom ua hmoov nco txog cov neeg tuag tshaj 250 leej. 

Xyoo 2017, cov Txiv Plig tau tsim koj muaj Paghilom uas yog cov hauj lwm pib ua los ntawm lub Koom Txoos. Chiv thawj yog txhawb nqa txoj cai, txhawb nqa cov poj ntsuam, cov me nyuam ntsuag thiab cov yim neeg uas tau txais kev kub ntxhov los ntawm Duterte kev cheb ntxuav tshuaj txhaum kev cai. Tsis ntev tag los no, pib muaj kev nthuav dav txog kev tshawb nrhiav, kev soj ntsuam neeg tuag thiab kev hlawv neeg tuag, yog ua los pab rau cov yim neeg pluag txom nyem.