Vas Tis Kas sib cav txog kev tiv Nuclear ntawm lub Leej Haum Kuj

Kev sib tham tsis ntev dhau los no ntawm cov pwm tsav hais txog kev txo nuclear hauv lub Leej Haum Kuj nyob New York. Vas Tis Kas tsis lees txais zaj tswv yim hais txog kev txo nuclear, vim nws yog ib zaj hais ntis qhov muag xwb.

Tswv Qhia Gabriele Caccia tus soj ntsuam kev ruaj ntseg ntawm Vas Tis Kas thiab lub Leej Haum Kuj tau hais txog kev ntxhov siab txog kev tawm tsam tsis pub ua hoob pob nuclear. Tswv Qhia hais tias : qhov tsim nyog mas yog tiv thaiv kev sib tawg, kev npaj txij ntawm riam phom hauv kev siv thiab txhab kev ua tawm. Tab sis tsis yog li ntawd, nws ua rau tsis muaj kev ntseeg siab thiab hloov cov peev txheej.

Tswv Qhia Caccia thov kom hloov kev ntshai mus rau kev cia siab, vim nws yog tus cag ntawm kev thaj yeeb uas yuav nyob ruaj khov mus li. Nws xyav tias qhov tias yuav tiv thaiv Nuclear, kheev kheev siv kom pom qhov tseeb thiab qhov tsis tsim nyog. Txhwj xeeb tiag mas yog kev kav cov hoob pob Nuclear ua ntu zus los. Kev siv hoob pob Nuclear, yuav ua kom tib neeg thiab txhua yam nyob ib puag ncig piam sij.

Tsis tau cais txog kev nyob noj ntawm cov neeg nyiam ua tsov rog thiab cov tsis nyiam.