Tsoom pej xeem Nyab Laj uas hno tshuaj tiv thaiv tus kab mob dev vwm muaj tsawg heev

Tsaib no cov neeg raug dev tom tuag nyob Nyab Laj teb yog 82 leeg, hos cov dev muaj tag nrho 7 plhom tus nyob Nyab Laj teb. Tsoom pej xeem feem coob tsis kam nkaug tshuaj tiv thaiv tus kab mob dev vwm, vim lawv ntshai nkaug tshuaj. Tsuas muaj 500,000 tus neeg thiaj kam nkaug tshuaj tiv thaiv kab mob xwb. Kev nkaug tshuaj, ua rau tseem hwv Nyab Laj siv peev nyiaj txiag lawm 24 plhom US dos las. 

Cov dev thiab miv nyob Nyab Laj teb muaj 8 plhom tus uas raug nkaug tshuaj, thiab ib tug yog 50,000 doos nqi tshuaj. Raws kev soj ntsuam ntawm tseem hwv nyob hauv tsaib no, mas pom tias Nyab Laj teb muaj dev li ntawm 7 plhom tus, tab sis tsuas muaj 40 feem pua xwb thiaj raug nkaug tshuaj. Nyab Laj muaj lub hom phiaj yuav ua kom tsis txhob muaj neeg tuag los ntawm raug dev tom nyob hauv xyoo 2030. Tseem hwv hais tias : cov neeg zej zog lawv nyiam yug dev, ib yig yug li ntawm 10 tawm tus dev los zov tsev zov tub sab. Muaj tej yim neeg lawv nyiam yug dev los muag rau cov khw muag nqaij dev, vim tau nqi zoo heev.

Hnub tim 14 lub 3 hlis no, Nyab Laj tus thawj pwm tsav thov kom tsoom pej xeem txhob hla txoj cai tseem hwv txoj cai yug dev thiab yug miv. Thiab nws ceeb toom rau tseem hwv cov neeg tias, yog tsoom pej xeem nkaug Vaccine tiv thaiv tsawg, mas cov tub tseem hwv yuav raug txim. Lub pwm tsav fab kev noj qab haus huv tshaj tias : los txog lub 2 hlis xyoo no xwb, twb muaj cov neeg raug dev tom tuag li ntawm 22 leeg lawm. Vim cov neeg raug dev tom coob dua tsaib no lawm 2 npaug.