ROK pab tus tub zog thoj nam uas raug ntes nyob Las Xias teb

Baek Kwang-soon uas nws muaj 53 xyoos. Nws raug ntes thiab raug lub txim tias nws nyiag soj ntsuam lub Koom Haum Love Rice Sharing, uas yog lub Koom Haum pab neeg ntawm cov Plos Tes Taas uas nws ua hauj lwm nyob hauv. Nyob hauv muaj cov tub zog neeg Lav Xias, neeg Thaib thiab neeg Kos Lim Pej txhua hom. Lawv txom nyem, peb pab nrhiav khaub ncaws, txhiam xws noj thiab lub Moo Zoo rau lawv. 

Lub hlis tag los, Kos Lim Pej xa 300 tus tub zog mus Lav Xias teb, tab txawm lub Leej Hauj Kuj tsis pom zoo kuj xij.

 

Lub Koom Haum Love Rice Sharing ib tug neeg raug ntes nyob Lav Xias teb. Lub Koom Ham Plos Tes Taas (ROK) uas nyob Kos Lim Naj tau pab txhiam xws noj, tshuaj thiab khaub ncaws mus rau Baek Kwang-soon uas nws nyob Lav Xias sab hnub tuaj. Vim nws nyob ze Kim Jong Un’s cov tub zog uas xa mus nyob Lav Xias teb, ces yog zoo li nws hla txoj cai ntawm lub Leej Haum Kuj. Tus neeg ntseeg ntawd raug ntes nyob hauv lub nroog Vladivostok thiab raug xa mus kaw nyob hauv Lefortovo, nyob Mos Xaws Kos Vas. Nyob ntawd lawv kaw cov tub tseev tsim thiab cov neeg txawv teb chaws uas nto npe. Lub tsev txiav txim txiav tias yuav kaw Baek Kwang-soon mus txog lub 6 hli, thiab lawv tseem yuav soj ntsuam nws ntxiv mus. Nws raug lub txim tias nws nyiag soj ntsuam thiab xa xov xwm rau txawv teb chaws.