Qhia xyaum ua tus coj rau cov tub ntxhais hluas los ntawm cov thawj coj Kav Tos Liv nyob Npees Las Des

Kev xyaum cov tub ntxhais hluas kom txawj ua tus coj mus raws kev ntseeg thiab kev txhawb nqa lub peev xwm hnub tim 14 lub 3 hlis no nyob tuam ceeb Dhaka, nyob Npees Las Des teb. 

Lub chaw txhim kho ntawm Caritas txhawb nqa fab kev kawm ntawm cov tub ntxhais hluas Kav Tos Liv nyob Npees Las Des (BCSM), yog tus npaj cov hauj lwm xyaum qhia.

Kev xyaum ua tus coj raws cov neeg ntseeg thiab kev txhawb nqa lub peev xwm xyoo 2024, muaj lub ntsiab lus li no : “Vim tias Neeg Leej Tub tsis tuaj kom luag tsob hwb nws, nws tuaj kom tsob hwb sawv daws thiab muab nws txoj sia los ua nqi txhiv coob leej.”

Muaj cov tub ntxhais hluas tuaj qhov txhia chaw thoob Npees Las Des teb tuaj sib sau ua ke 35 leeg nrog pab neeg BCSM thiab lwm pab. Lawv sib koom ua ke kawm kom paub txog kev ua tus coj rau yav tom ntej nyob hauv cov ntseeg. 

Lub hom phiaj ntawm kev kawm no, yog xyaum thiab txhim kho kev ua tus coj. Arpom Adrian Gomes tus lwm thawj coj ntawm tsoom tub kawm Kav Tos Liv nyob Npees Las Des hais cov lus no rau rooj ntawv xov xwm RVA

Hos lwm yam uas tab tom tham txog yog kev txhawb kev ntseeg hauv cov neeg ntseeg, kev nrog zej zog sib koom, kev sib txhawb lub peev xwm, kev tsim pab pawg thiab ua hauj lwm ua ke. BCSM yog tsa los rau cov tub ntxhais hluas Kav Tos Liv kawm ntawv txheej siab thiab cov tsev ntawv txheej siab nyob Npees Las Des, pib nyob hauv xyoo 1992. Cov Txiv Plig thiab cov tub ntxhais hluas Npees Las Des muaj feem cuam nrog BCSM. Tau txais kev txhawb nqa los ntawm lub pwm tsav kev kawm Kav Tos Liv hauv txhua lub teb chaws. Tam sim no BCSM zwm rau 8 lub Cheeb Koom Txoos Npees Las Des thiab ua qhov chaw nruab nrab rau cov tub ntxhais hluas Kav Tos Liv nyob thoob lub teb chaws