Mas Les Xias tig mus cuag Suav, kom tau kev lim cov ntxhia (Rare) uas muaj tsawg nyob hauv ntiaj teb no

Lub rooj pam tsav Mas Les Xias tau xa ib tug pwm tsav mus Suav teb, kom tau sib tham txog kev nqis peev hauv lub tuam tsev lim ntxhia los yog Rare uas tshuav tsawg nyob hauv ntiaj teb no. Tab sis tseem tsis tau meej tseeb tias cov tseem hwv Pej Ceeb puas muaj teeb meem dab tsi hais txog kev txwv tsis pub xa Technology lim thiab cais cov ntxhia (Rare) uas nrhiav nyuab. Los puas yog cov tuam tsev hauv zej zog raug tsim los kom tau kev muag ntxhia (Rare) txhaum cai thiab. 

Raws kev tshaj tawm ntawm Straits Times, tus pwm tsav kev tshawb fawb Technology thiab tej yam tawm tshiab nyob Mas Les Xias teb. Chang Lih Kang teem caij mus Suav teb lub 4 hlis yuav tag tom ntej no, kom tau nrhiav cov neeg nqis peev nyob hauv cov tuam tsev ua dua tshiab nyob Mas Les Xias teb. 

Tab txawm tsaib no Suav teb txwv tsis pub xa Technology lim thiab cais cov ntxhiav los yog Rare, tsis kav tseem hwv Mas Les Xias kuj tseem muaj kev cia siab tias lawv yuav tau nrog tseem hwv Suav sib tham hais txog qhov txwv thiab ua kom muaj kev sib khi ruaj khov. Vim Suav teb muaj cov ntxhia los Rare nrhiav nyuab li ntawm 44,000 plhom kis lus nyob hauv tsaib no. Suav teb lim tawm cov ntxhia yog 60 feem pua ntawm kev khawb REE nyob thoob ntiaj teb. Yog 85 feem pua ntawm cov Rare nrhiav nyuab.

Ntxhia (Rare) nrhiav nyuab, yog ib hom ntxhia uas tseem ceeb rau kev tsim Technology txheej tshiab. Xws li Ncej Khaub Lig Cua, Batteries tsheb, xov tooj mus txog rau riam phom. Nws nto npe thiab pom muaj nyob hauv qee lub teb chaws xwb