Kuala Lumpur npaj xa cov neeg thoj nam rov qab

Tseem hwv Mas Les Xias pib cov hauj lwm xa neeg thoj nam rov qab mus lawv teb chaws nyob hauv lub hlis no. Thov kom cov neeg thoj nam xav tias lawv yog cov neeg txhaum cai uas yuav raug xa rov qab mus lawv lub teb chaws. Tom qab lawv raug nplua nyiaj, tiag tiag mas lawv tsim nyog yuav tau txais kev tuav xam los yog raug kawg xwb. Lawv raug nplua nyiaj ib leeg 105 dos las, thiab yuav tsum muaj daim pib dav hlau rov mus lawv teb chaws. Raws kev tshaj tawm ntawm tseem hwv Mas Les Xias, pom tias cov tub zog txawv teb chaws uas tsis muaj ntaub ntawv yog 800 leej. Twb muaj 600,000 leej uas raug xa rov qab mus lawv teb chaws ua ntej no lawm.

Cov neeg thoj nam muaj qee leej, mas kev xa lawv rov qab yog kev tuag. Qhov no yog lub hom phiaj ntawm kev khiav tawm Myanmar teb, vim kev sib ntaus rog uas tseem muaj nyob. Tseem hwv Mas Les Xias tsis kam lees txais lawv xws li cov neeg thoj nam raug cai, vim lawv tsis tau nce npe rau lub Leej Haum Kuj ua neeg thoj nam. Cov neeg Myanmar feem coob, hais txog kev xa lawv rov qab, mas lawv yeej kawg raug txim tuag xwb. Vim lawv tiv tseem hwv txoj kev txeeb teb chaws hauv lub 2 hlis xyoo 2021. Tsis tas li ntawd, cov txiv neej uas hnub nyoog 18 xyoo txog 45 xyoos kuj yuav raug sau mus ua tub rog.