Kev kub ntxhov ntawm tsoom pej xeem hauv lub pov txwv Sakhalin

Kev tshawb xyuas los ntawm Sibir Realii, piav txog kev ua lub neej txom nyem ntawm cov haiv neeg nyob hauv xeev ntuj Lav Xias sab hnub tuaj txij puag thaum ub los. Zim txwv no lawv tab tom tiv kev txom nyem loj kawg, los ntawm huab cua pauv ntxeev thiab kev nrhiav nyiaj txiag ntawm cov Koom Haum.

Kev txiav kev pab ntawm cov tseem hwv ua rau tsoom pej xeem kub ntxhov kawg, hos lawv tej chaw ntes ntses raug cov neeg Suav yuav tas. Cov tub xov xwm, tub tshawb fawb thiab kws thau duab Marina Syceva luam tawm hais txog Sibir Realii, kom tau qhia txog cov teeb meem tsim kev kub ntxhov rau tsoom pej xeem nyob Lav Xias sab hnub tuaj paub. Lawv tau mus tsham lub pov txwv Sakhalin nyob Primorje hauv lub hiav txwv Pas Xis Fis thiab xeev ntuj Khabarovsk. Nyob ntawd ib tsoom neeg nyiam thiab nyob kam hauv kev ua lub neej nrog xyoob ntoo nroj tsuag, tab sis nyem no lawv ntsib teeb meem kev txom nyem los ntawm huab cua pauv ntxeev thiab txhua yam nyob ib puag ncig. Lawv maj mam hloov pauv lawv tus kheej kom haum nrog lub caij nyoog. Tiag tiag mas lawv tsim nyog yuav txhim kho tej tsoj tsuag xyoob ntoo kom haum lub caij, tab sis lawv tsis ua li ntawd. Qhov lawv ua yog xuas xov hlau thiab hmoov zeb sib los puab phab ntsa thiab txuas kav roj hmab nqus dej tawm. 

Txhua yam no yog tom qab ntawm Xos Viaj sib tawg tas. Ntau leej maj mam rov los pib lub neej nyob chaw do, tab txawm lawv tsis muaj nqaij muas lwj noj ntxiv mus kuj xij. Lawv yuav maj mam txuag tej tsiaj ntawd thiab txhua txoj kev lag luam nyob Sakhalin, uas tau txais kev txhawb nqa los ntawm lub Koom Haum Gazprom 30 xyoo. Tam sim no tab tom raug kev kub ntxhov los ntawm qhov uas cov teb chaws sab hnub poob txiav kav pab cuam, thiab cov tseem hwv hauv zej zog tsis muaj nyiaj txhawb nqa ntxiv mus. Thiab lawv kuj tsis tso cai rau tsoom pej xeem ua lub neej nyob ywj siab raws li yav tag los.