Cov tub zog Thaib rov mus Kos Lim Naj teb

Thaum tus kab mob sib kis dua tas, cov neeg Thaib uas lawv tsis muaj ntaub ntawv ua hauj lwm raug cai rov qab mus rau Kos Lim Naj teb coob kawg. Qhov no yog teeb meem los ntawm kev txwv thiab nyiag tub zog nkag teb chaws, thiab txhawb kev ua txhaum cai, kev ua tej yam tsis nyiam.

2-3 xyoos dhau los, muaj tus kab mob COVID-19 tshwm sim thiab muaj kev cheb ntxuav cov neeg tsis muaj ntaub ntawv ua hauj lwm hauv lub teb chaws. Ces ua rau cov neeg Thaib tsis muaj ntaub ntawv ua hauj lwm raug cai nyob Kos Lim Naj tsawg lawm ntau kawg. Cov tub zog tsis muaj ntaub ntawv ua hauj lwm no, sawv daws paub lawv nyob hauv lub npe “Tus dab me”. Lawv raug rub mus ua hauj lwm nyob Kos Lim Naj teb uas tau tus nqi zog siab dua nyob hauv Thaib teb 2-3 npaug. Lawv ua hauj lwm nyob hauv cov tuam tsev tsim toob xib, ua liaj ua teb thiab tos txais qhua. 

Tab txawm muaj kev tshaj tawm hais txog cov neeg Thaib nyiag nyob dhau sij hawm raug ntes xa rov qab, hla txoj cai nkag teb chaws thiab nyiag ua hauj lwm. Hais txog kev cheb ntxuav ntawm cov tub ceev xwm Kos Lim Naj thiab cov tub ceev xwm Thaib, kuj tseem muaj cov neeg Thaib teb nyiag rov mus ua hauj lwm dua, lawv nyob dhau lub sij hawm ncig tsham teb chaws, lawv raug saib tsis taus, lawv ua cov hauj lwm qis qis thiab ua hauj lwm txhaum cai.

Cov poj niam zoo li ntawd, lawv tau tej txoj hauj lwm phem dua cov txiv neej uas siv lub dag lub zog ua. Lawv muag cev ua niam ntiav. Lub 1 hlis tsaib no, muaj cov tub zog neeg txawv teb chaws nyob Kos Lim Naj 2,140,000 leej, muaj cov neeg Thaib 195,000 leeg, thiab yuav luag ib nrab ntawm cov tub zog uas hais no, yog cov tsis muaj ntaub ntawv ua hauj lwm raug cai.