Cov tub ntxhais hluas Myanmar pib tau txais kev sau tub rog

Cov ntxeev siab uas lawv pov hwm tsoom pej xeem hais tias kev sib ntaus sib tua nyob ze ntawm ciam teb, ua kev kub ntxhov rau cov tub rog loj kawg. Cov tseem hwv Myanmar pib tshaj hais txog kev sau tub rog mus rau cov tub ntxhais hluas, vim cov tseem hwv xav kom tau tub rog ib lub hlis 5,000 leej. Cov lus tshaj tawm no tseem hwv xa txog rau cov tub hluas hnub nyoog 18 xyoo txog 35 xyoos, thiab cov ntxhais hluas hnub nyoog 18 xyoo txog 27 xyoo. Tom qab cov tseem hwv muaj txoj cai sau tub rog, thiab ceeb toom tias yog leej twg tsis mus nce npe, nws yuav raug txim.

Kev sib ntaus sib tua nyob nruab ntug thiab sib tua raws ciam teb hnyav kawg lub lis piam tag los, ua rau cov tub rog Myanmar raug kev piam sij loj kawg. Lub rooj pwm tsav kev thaj yeeb ntawm As Mes Lis Kas tshaj tias : tseem hwv Myanmar yuav txais tub rog li ntawm 150,000 leej, tab sis tsuas muaj 70,000 tus tub rog thiaj npaj txhij yuav ntaus rog xwb.