Cov kws kho mob qhib kev kawm qhia hais txog tiv thaiv tus kab mob Cancer ntawm lub mis, rau cov kws kho mob nyob hauv zej zog

Cov kws kho mob fab kev noj qab haus huv nyob Barangay li ntawm 70 leej, tau sib koom thiab qhib txog kev qhia Bust Out Cancer. Lawv ua los qhia txog kev tiv thaiv tus kab mob Cancer ntawm lub mis rau cov kws kho mob nyob hauv zej zog, hauv lub nroog Mindoro. Cov kws kho mob qhib kev qhia no hnub tim 28 lub 10 tsaib no. Lawv xav qhia kom cov neeg mob thiab cov poj niam lawv txawj tiv thaiv tus kab mob Cancer. Tseem hwv Fis Lis Pees hais tias : xyoo 2020, muaj cov poj niam tuag los ntawm tus kab mob Cancer 190 leej thiab 225 leeg nyob hauv xyoo 2021. 70 leej yog tuag nyob hauv Oriental Mindoro. Fis Lis Pees teb kuj yog ib lub teb chaws uas muaj cov poj niam mob Cancer mis coob kawg nyob hauv 197 lub teb chaws thoob ntiaj teb.