2 tug poj niam neeg Pas Kis Taas raug txiav txim tuag, vim nkawd thuam kev teev hawm

2 tug poj niam hnub nyoog 23 thiab 24 xyoos raug txiav lub txim tuag, hos cov hluas dua ntawd raug kaw nkuaj tag ib sim neej los ntawm kev tua ib tug poj niam ua Txiv Plig xyoo 2022. 2 tug poj niam ntawd nkawd raug lub txim tuag, vim nkawd tua nkawd tus Txiv Plig thiab raug lub txim saib tsis taus kev ntseeg 

Kev thuam kev teev hawm yog kev tsim kev kub ntxhov nyob Pas Kis Taas teb, Pas Kis Taas teb yog lub teb chaws uas muaj cov Mawv Xis Lim coob tshaj. Tab txawm kev thuam kev teev hawm Islam uas tsis muaj tseeb, tsis kav kuj ua rau lawv zov nruj kawg. Thaum lub 2 hlis, cov tub ceev xwm raug yuam kom lawv nkag mus hauv lub nroog Lahore sab hnub tuaj, lawv pom 2 tug poj niam hnav tsho dawb sau npe ntawv Arabic thiab muaj ib co neeg coob coob nyob ncig. Lawv liam zom zaws tias 2 tug poj niam ntawd thuam kev teev hawm. 2 lub tsho ntawd hnav yog qhia txog Koran thiab cov ntawd sau nyob ntawm ob lub tsho yog txhais tias : “Zoo nkauj”.

Tus txiav txim nyob hauv Pas Kis Taas teb kuj raug ua qhov chaw ntawm kev tso hem thawj, tom qab ib tug txiv neej raug tso tawm los ntawm lub txim thuam kev teev hawm.