11 xyoos ntawm Rana Plaza piam sij, tseem tsis tau muaj kev txiav txim hais txog ris lub txim txhaum

Tshuav 3 lub txim uas lub tsev txiav txim tseem tab tom soj ntsuam txog kev piam sij, uas ua rau neeg tuag tshaj 1,000 tawm leej. Lub tuam tsev txiav txim tau hais tias cov plaub ntug no yuav muab xaus rau lub 7 hli xyoo no. Cov neeg raug mob hais tias : lawv raug tso tseg tsis muaj neeg saib xyuas. Sohel Rana uas yog tus tswv lub tuam tsev, tseem raug kaw nyob hauv nkuaj.

Tom qab Rana Plaza kev piam sij, mas txoj kev txiav txim plaub ntug uas tus neeg raug kom tseem yog tus tswv cuab. Sohel Rana cov plaub ntug tseem hais tsis tau tas. Nyob Npees Las Des teb, nws yog tus xa tawm hais txog txhua yam toob xib ntos uas loj tim 2 nyob thoob ntiaj teb los ntawm Suav teb.

Hnub tim 24 lub 4 hlis tsaib no, txheej 10 ntawm ib lub tuam tsev siab siab nyob hauv lub nroog Savar tau pob vau los mus. Ces ua rau cov tub zog nyob hauv lub tuam tsev ze 5,000 leej raug tais raug kaw nyob haud. Yuav tsum siv sij hawm ntau hnub los nrhiav cov neeg tuag uas raug tsev vau los txhub los tais. Cov neeg tuag yog 1,135 leeg. Feem coob yog cov poj niam thiab muaj cov neeg raug mob tshaj 2,000 tawm leej. Cov raug mob feem coob yog lov tes lov taw. Tom qab lub tuam tsev pob vau tag, muaj neeg kom 3 lub txim hais txog cov xwm txheej ntawd. Ib lub txim yog nyiag noj cov nyiaj ntawm kev txhim lub tuam tsev. Tas txhua yam no tseem tsis tau muaj qhov chaw xaus thiab qhov tseeb.