Ntuj qhuav thiab kev siv ntau dhau ua rau cov neeg pluag tsis muaj dej siv nyob hauv lub nroog Rajshahi.

Nyob hauv 2 lub hlis dhau los, cov neeg ntseeg nyob hauv lub tsev teev Ntuj Leej Ntshiab Zam Vianney hauv lub zos Mundumala, uas yog lub zos nyob qaum teb hauv lub nroog Rajshahi txom nyem dej tsis muaj dej siv. Vim li no tsoom pej xeem li ntawm 50 leej thiaj tau sib sau ua ke mus hauv lub nroog Rajshahi, lawv sib koom siab tuav tes mus ceeb toom cov xwm txheej rau cov nom thiab thov kom cov nom tswv muab siab rau txog lawv kev kub ntxhov. Lawv nqa tej daim ntawv sau tias : “Peb xav tau dej los cawm peb txoj sia”.

Yuav kom tau dej haus, peb yuav tsum mus li 1 km kev. Tab sis ntau zaus peb tsis tuaj yeem nrhiav tau dej, vim tsis muaj dej txhawv qhov twg li. Chichilia Hembrom tus thawj coj ntawm lub Koom Haum Kav Tos Liv txhawb nqa kev cog kab tsib, cog hom xyoob Adivasi Mahali thiab Koom Haum tub ntxhais hluas nyob Barendra hais tias : ntuj nag thiab dej hauv qab npoo av muaj tsawg txaus txhawj, tej qhov dej nqhuab tag. Hauv cheeb tsam Barendra, cov dej haus muaj nyob hauv ntau caum xyoo dhau los. Txhua lub zos muaj qhov dej uas yog tsoom pej xeem qhov chaw cia siab. Cov neeg liaj neeg teb tau dej siv los ntawm cov qhov dej, vim dej ntshiab huv thiab tso siab lug.

Tam sim no muaj kev yug ntses ntau tuaj, ces ua rau dej tsis txaus tsoom pej xeem siv. Muaj kev siv tshuab nqus dej thiab rhawv rau dej, ua rau tsoom pej xeem them nqi txhiam xws noj thiab nqi dej siab tuaj. Qhov no yog qhov txaus txhawj ntawm cov haiv neeg tsawg thiab cov neeg tshaib dej nyob hauv cheeb tsam Barendra.