Kev nqis peev hauv lub ntiaj teb ntsuab

Hnub txuag lub ntiaj teb xyoo no siv lub ntsiab lus tias : “Nqis peev hauv peb lub ntiaj teb”. Nws yog ib lo lus uas tsim nyog thiab haum rau ntau yam teeb meem uas peb tab tom ntsib. Nws yog ib qho nyuaj tsis zoo mloog, tab sis nws tsim nyog rov hais dua, vim peb tab tom tham txog peb lub neej tam sim no thiab kev sib koom ua ke. Peb txhua tus paub zoo txog cov teeb meem kub ntxhov ntawm huab cua, vim nws tshwm sim los ntawm kev ua hauj lwm tsis tu ncua, thiaj muaj cov pa phem los ntawm kev hlawv fossil. Fossil yog hom thee av uas Fis Lis Pees teb xav tau ntau tshaj, thiab ib feem kuj yog ua rau peb ris nuj nqis niaj lub hlis siab tuaj.   

Dhau nod lawm kuj tseem hais txog roj av thiab, vim roj yog ib yam nplaum uas ntws mus thoob lub hiav txwv naj ntawm lub pov txwv Luzon. 

Kev kawm pom tias kev nqis peev los yog pub peev nyiaj txiag rau cov tuam tsev tsim toob xib li hais no, yuav ua kom muaj nqis tuaj ntau plhom dos las. Qhov no ua kom muaj kev piam sij loj rau kev lag luam thiab tej pab neeg kev txhim kho lub teb chaws.

Tsis yog qhov tias cov tuam txhab ceev nyiaj yuav tso tseg kev siv Fossil los tsis tso, lo lus teb yog tsaib no txhua yam kev lag luam nres zog thiab yog kev siv fossil tsawg, mas yuav muaj neeg sib txeeb heev.  

Kev muag fossil thiaj ua kom kev rho nyiaj siv los ntawm txhua yam tsis zoo, ces ua teeb meem rau txhua fab hauj lwm uas tsis yog kev lag luam nkaus xwb.