Tus thawj coj ntawm tib neeg kev ncaj ncees hauv lub Leej Haum Kuj, tsis txaus siab rau kev tua neeg tuag nyob hauv lub nroog Rafah

Volker Türk uas nws yog tus thawj ntawm tib neeg kev ncaj ncees nyob hauv lub Leej Haum Kuj, tsis txaus siab rau cov tub rog kev siv dav hlau tua lub nroog Rafah tsis ntev los no. Ua rau cov neeg nyob hauv lub nroog tuag coob kawg, thiab feem coob ntawm cov neeg tuag yog cov poj niam thiab cov me nyuam yaus. 

Raws kev tshaj tawm nyob GAZA, mas cov neeg Pas Les Tis Nas raug tua tuag 34,151 leeg. Cov poj niam yog 9,670 leej thiab cov me nyuam yaus yog 14,685 leeg. Cov raug mob yog 77,084 leeg thiab xav tias tshuav li ntawm 7,000 tawm leej raug faus nyob hauv tej tsev uas vau thiab pob, vim dav hlau tua. 

Turk pom tus zauv neeg tuag coob coob, ces nws poob siab kawg. Nws hais tias : nyob hauv txhua txhua 10 fiab, yuav tsum muaj cov me nyuam yaus tuag los sis raug mob. Tab txawm muaj txoj cai txuag cov me nyuam nyob hauv tsov rog, tsis kav kuj tseem ntsib tej xwm txheej tsis zoo tas mus li. Dhau qhov no lawm, nws tseem txhawj xeeb txog qhov tua 2 lub tsev kho mob thiab, xws li An Nasser thiab Al Shifa

Tsis tas li ntawd, kuj tshawb pom ntau lub qhov ntxa nyob ze ib thaj tsam ntawd. Ces nws thiaj thov kom muaj kev soj ntsuam kom ntxaws nrog lwm cov teb chaws kom tsis txhob muaj txhaum. 

Turk hais ntau yam txog kev kub ntxhov nyob Rafah, thiab nws thov kev thaj yeeb nrog Vaj Qhia nyob hauv hnub tim 24 lub 4 hlis tag los.