Hanoi txiav lub txim tuag rau Truong My Lan, tab sis kev nyiag noj nyiaj kuj tseem yog ib qho teeb meej loj

tus tub lag luam no nws yog poj niam, nws raug liam tias nws cov nyiaj 3 feem pua yog  los ntawm GDP nyob Nyab Laj teb xyoo 2022. Hos nws cov neeg 85 leeg loj thiab me muaj li ntawm 10 leej kuj raug lub txim tuag thiab, tab sis lawv cov kws lij choj rov hais plaub dua, ces lawv raug txiav txim kaw nkuaj tag ib sim neej. 

Kev ntes neeg yog los ntawm kev soj ntsuam txheej siab Burning Farnace uas tsa nyob hauv xyoo 2016. Nws ua kom pom txog qhov yuam kev ntawm kev lag luam hauv txoj cai koom tshaj. 

Kev txiav lub txim tuag rau Truong My Lan, uas nws yog ib tug tub lag luam nplua nuj 67 xyoo, nrov thiab tawm nyob hauv cov ntawv xov xwm thoob ntiaj teb thawj phab. Yog kev muab siab rau ntawm Hanoi uas yuav ua kom lawv nrov thiab nto npe nyob hauv fab kev nyiag noj nyiaj.