Zaj nyeem hnub tim 26 lub 6 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 26 LUB 6 HLI 2024

HNUB PLAUB LUB LIS PIAM 12 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 7: 15-20)

Kwv tij Hmoob sawv daws, tus neeg muaj ib lub siab zoo mas nws ua yam twg nws kuj ua qhov zoo, tus neeg lub siab phem nws tsuas xav ntsoov txog qhov phem ces nws cov hauj lwm thiaj tsuas yog ua phem. Tus neeg xav qhov phem thaum nws xav tau ib yam dab tsi ntawm sawv daws mas nws ua tsuj ua zoo, hais lus luag ntxhi ntxias sawv daws kom qaug qav rau nws cov hauj lwm los cov lus mos lus muag. Tab sis thaum tau raws nws ntshaw lawm, peb mam pom tias tej yam nws ua los hais ntawd tsuas yog hauj lwm dag thiab lo lus cuav. Peb ntsia pom tej no ntau zaus thaum txog lub caij xaiv nom xaiv tswv. Cov nom txwv yuav tuaj hais li ub li no, tuaj cog lus rau tsoom pej xeem tias ‘Nej xaiv kuv mas, kuv mam sawv los kho nej lub zos kom zoo tuaj. Nej pov ntawv rau kuv, ces nej yuav tsis tshaib tsis nqhis ntxiv.’ Tab sis thaum luag tau nom, luag tsis tshwm tuaj rau yus pom, luag hais dua lwm yam tuaj.

Kwv tij Hmoob, peb sawv daws yeej pom muaj zoo li ntawd tiag. Tej zaus yog peb kiag los twb zoo li ntawd.

Hnub no Huab Tais Yes Xus cov lus thiaj ntuas peb tias “Tsob ntoo twg tsis txiv tsis zoo, luag muab ntov mus hlawv.”

Yog li niaj hnub peb thiaj yuav tau nyeem Ntawv Ntshiab, mloog Tswv Ntuj Lo Lus, thiab khaws coj mus xav tswv yim ntuas siab kom peb lub neej tshiab tuaj, kom peb yoog tau Tswv Ntuj lub tswv yim, mas peb thiaj yuav txi tau cov txiv zoo.

Kwv tij, peb ua peb xwb mas tsis tau, peb yuav thov Tswv Ntuj pab peb kom muaj ib lub siab ntseeg, txawj tso siab, thiab nyiam Tswv Ntuj, kom peb lub tswv yim to taub Tswv Ntuj Lo Lus niaj hnub hais rau peb.