Zaj nyeem hnub tim 25 lub 6 hlis 2024 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 25 LUB 6 HLI 2024

HNUB PEB LUB LIS PIAM 12 CAIJ NYOB NRUAB XYOO

COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 7: 6, 12-14)

Kwv tij Hmoob sawv daws, hnub nopeb hnov Huab Tais Yes Xus hais ib lo lus tias “Nej txhob muab tej yam ntshiab pub dev noj, nej txhob muab tej cov hlaws npliag dej tso ze ntawm npua xub ntiag, tsam npua tsuj ces npua tig rov los dua nej.”

Nyob hauv cov Yus Das kev cai, tej yam ntshiab yog cov nqaij lawv qee rau Tswv Ntuj nyob hauv lub Tuam Tsev Teev Ntuj, yam ntawd yog Tswv Ntuj tug. Dev yog ib lo lus cov Yus Das hais los piv rau cov pej kum neeg. Hlaws npliag deg yog yam cuab tam muaj nqes tshaj, hos npua yog ib tug tsiaj cov Yus Das saib tias tsis huv.

Huab Tais Yes Xus hais nws cov lus no mas nws tab tom hais rau cov Yus Das mloog, ces nws thiaj hais cov lus raws li cov Yus Das paub tau zoo.

Lo lus no kuj yog Mas Tais tib tug xwb thiaj sau tseg cia. Peb tsis pom nyob hauv Lus Kas, Mas Kos, thiab Zam Ntawv Moo zoo. Vim tias Mas Tais sau nws phau ntawv rau cov Yus Das nyeem, nws thiaj hais txog tej yam cov Yus Das paub.

Huab Tais Yes Xus lo lus no, nws hais tom qab tau hais nqe lus kom cov thwj tim txhob txiav txim rau lwm tus, thiab yog hais ua ntej yuav hais txog txoj cai loj tshaj cov yam li peb tau hnov hauv hnub no tias ‘nej xav kom luag ua li cas rau nej, mas nej yuav xub ua li ntawd rau luag tso’.

Yog li tej yam ntshiab thiab cov hlaws npliag deg Huab Tais Yes Xus hais txog thiaj yog Huab Tais Yes Xus txoj cai tshiab.

Lo lus saum no thiaj txhais tau tias “Txhob qhia txoj cai tshiab rau cov neeg tsis phim yuav tau txais, txhob pub txoj cai tshiab rau cov neeg tsis pom tias txoj cai tshiab muaj qab hau.”

Tus tsis phim yuav txais txoj cai tshiab yog tus tsis kam qhib siab mloog lub Moo Zoo, nws kaw nws lub tswv yim kom txhob to taub lub Moo Zoo; lawv tsis yog tsis mloog thiab tsis to taub xwb, lawv tseem yuav ua phem rau tus tshaj lub Moo Zoo rau lawv thiab.

Li ntawd, Huab Tais Yes Xus thiaj hais cov lus no los ntuas cov thwj tim kom ceev faj.

Tsis tas li ntawd, Huab Tais Yes Xus kuj xav ntuas peb kom ua tus neeg tsim nyog txais lub Moo Zoo, qhib tswv yim kom to taub txoj cai tshiab tias ‘yog kuv xav kom lawv ua zoo rau kuv, mas kuv yuav tau ua zoo rau lawv.’