Kev thov Ntuj (On prayer)

Kev thov Ntuj (On prayer)

Hnub no kuv xav hais txog ib yam tseem ceeb tshaj plaws nyob hauv peb lub neej fab ntsuj plig, nws yog kev thov Ntuj. Nov yog thawj yam kev tsom kwm ntawm kev thov Ntuj. Nyob hauv kev kawm pom tias txhua tus nyiam thov Ntuj, tab txawm tus neeg tsis ntseeg kuj txawj thov Ntuj ib yam. Koj yuav hais tias tib neeg yog tus cuj pwm zoo tshaj nyob hauv kev thov Ntuj. Li ntawd, kev thov Ntuj yog dab tsi ?

Peb tig rov qab mus saib nyob hauv Zam Damascene tus neeg hauv thawj tiam neeg, uas muaj suab nto npe hauv kev thov Ntuj, nws hais tias : kev thov Ntuj yog muab yus lub siab lub ntsws coj los cuag Tswv Ntuj. Yog ib lo lus uas zoo kawg, tab sis nws yog ib fab lus xwb. Kuv xav hais tias : yam uas tau hnov ntawd kuj yog peb tej hauj lwm. Peb tab tom hais txog kev xav thiab muab peb lub siab mus cuag Tswv Ntuj. Ntawd yog peb txoj kev nrhiav Tswv Ntuj. Ntawd yog qhov tseeb thiab kev ntse ntawm lwm txoj kev teev hawm, tab sis txoj kev teev hawm nyob hauv Ntawv Ntshiab tsis yog hais txog kev nrhiav Tswv Ntuj xwb, nws kuj yog hais txog Tswv Ntuj txoj kev nrhiav nyob hauv peb thiab. Li ntawd, kuv yuav hais tias : thaum koj pom tias kev thov Ntuj yog thawj yam thiab yog qhov Tswv Ntuj hais rau peb. Ntawd yog qhov uas tus kws Ntawv Ntshiab neeg Dominican hais tias :

“Yam dab tsi kuj xij uas yog qhov zoo, qhov tseeb thiab tsis txhaum nyob hauv peb txoj kev thov Ntuj, Leej Ntuj Plig Ntshiab twb thov Ntuj nyob hauv peb lawm.”

Sim xav txog kev thov Ntuj seb ma, thaum koj paub tias koj thov ib yam dab tsi tseem ceeb ntawm Tswv Ntuj, mas lo lus thov Ntuj ntawd yog Leej Ntuj Plig Ntshiab txhib kom koj thov yam uas Tswv Ntuj xav pub rau koj. Nov yog thawj yam uas koj muaj kev koom siab nrog Tswv Ntuj. Tas txhua yam puav leej tseem ceeb, tab sis fab kev ntshiab huv tseem ceeb dua.

Yog kuv hais tias kev thov Ntuj yog kev nrog phooj ywg sib tham, nws yog kev phooj ywg ntawm peb thiab Tswv Ntuj hais txog kev sib tham uas muaj sia. Kuv xav qhia ib qho yooj yooj yim txog kev thov Ntuj los hloov kev thov Ntuj ntawm koj.

Thawj yam no yog siv sij hawm. Ntau xyoo ua ntej no, Tos Mas Merton tus kws sau fab ntsuj plig uas nto npe, nws yog ib tug nyob hauv tiam neeg dhau los. Nws nug tus neeg nrog nws tham tias : dab tsi yog qhov ua rau kev thov Ntuj zoo tuaj ?

Tus neeg ntawd teb tias : kev siv sij hawm ua ntej koj yuav pib thiab nkag siab txog koj lub siab. Tas txhua yam ntawd yog siv sij hawm hauv txhua txhua hnub los tham nrog Tswv Ntuj. Thaum sawv ntxov yog lub sij hawm zoo, yog lub sij hawm zoo rau kev thov Ntuj. Ces tom qab kuv sawv, kuv yuav thov Ntuj nyob hauv lub sij hawm ntshiab ntawd. Tab sis lwm tus tej zaum lawv tseem nyob hauv tsheb los yog tom tej liaj teb. Hauv tsheb kuj yog qhov chaw zoo thov Ntuj thaum koj nyob ib leeg. Tej zaum koj tseem nres ntawm teeb liab, ces zoo li koj thov Ntuj nyob hauv ib kem tsev me me.

Qhov ob ntawm kev thov Ntuj, yog kev nrhiav qhov tseeb hauv peb lub neej. Peb lub neej nws ntxhov quav niab ntau tsav ntau yam. Muaj ib qho chaw nyob nruab nrab uas tas txhua yam kev ntxhov no khiav ncig tas li. Kev thov Ntuj hauv ntau ntau fab, yog kev nrhiav qhov chaw nyob nruab nrab. Merton hais tias kev thov Ntuj yog kev nrhiav ib qho chaw hauv koj, ntawm qhov chaw koj nyob tam sim no. Tswv Ntuj yog tus tsim. Yog lub tswv yim zoo kawg uas yuav tshawb nrhiav tias ; koj lub neej tsim nyog yuav tig mus xav txog ib puag ncig ntawm koj. Qhov ntawd yog qhov yuav tshwm sim thaum koj thov Ntuj, koj yuav thov Ntuj thiab qhib siab dawb paug nrog Tswv Ntuj tham ib yam dab tsi nyob hauv fab ntsuj plig, thiab koj yuav tham yam uas koj xav tias Tswv Ntuj hnov.

Sim xav txog kev phooj ywg uas koj paub seb, yog tias koj nrog phooj ywg nyob, tab sis koj tsis tau hais qhia tus neeg ntawd tias koj zoo li cas, koj tab tom xav dab tsi, dab tsi meem txom koj lub siab. Tiag tiag koj xav dab tsi ? Tus ntawd tsis yog phooj ywg tiag lod ? Li ntawd, yog nrog Tswv Ntuj tham mas yuav tau hais ncaj qha txog qhov koj hnyav siab. Dab tsi ua rau koj ntxhov siab, dab tsi thiaj ua rau koj txaus siab ?

Koj yuav piav yam koj ntxhov siab, vim Tswv Ntuj tab tom tos mloog koj. Qhia kom Tswv Ntuj paub txog koj qhov nyuab siab, kom paub txog koj qhov txhaum.

Kuv nyiam ib zaj nrov nrov hais txog ib tug poj niam uas nws mus pw nyob hauv tsev kho mob ntau lub hlis. Tab sis nws tus txiv kuj tab tom mob yuav tuag thiab.

Nws ua tiag nyiaj tiv kev txom nyem nrog nws tus txiv ntau lub lis piam thiab ntau lub hlis. Muaj ib hnub nws tawm hauv tsev kho mob los. Lub tsev kho mob ntawd yog ib lub tsev kho mob Kav Tos Liv uas muab cev ua cov poj niam ntiag tug. Lub tsev kho mob ntawd muaj Niam Mab Liab tus duab mlom nyob ntawm hauv ntej.

Thaum tus poj niam ntawd tawm los, nws khaws tej lub pob a txawb mus rau tus mlom Niam Mab Liab. Muaj ib tug neeg mus cheem nws, tab sis tus neeg saib xyuas kev ruaj ntseg hauv lub tsev kho mob kuj cheem tus neeg ntawd tias :

“Koj txhob cheem nws, vim nws tab tom teev Ntuj.”

Kuv xav tias yog lawm, tus poj niam ntawd yog ib tug poj niam muaj kev ntseeg zoo. Nws tau coj nws tus txiv tuaj ntawm lub tsev kho mob Kav Tos Liv no, vim nws yog tus muaj kev ntseeg zoo. Tab sis qhov nws ua ntawd, yog nws chim thiab tsis kaj siab.

Li ntawd, thaum peb thov Ntuj peb yuav hais ncaj thiab tsis zais. Peb yuav hais tawm ua lo lus los yog ua tawm ntawm tus yam ntxwv. Yam li yuav tsis hais lus ntau thiab yuav teev Ntuj. Yuav qhia txhua yam rau Tswv Ntuj, tab sis peb puas mloog yam uas Tswv Ntuj hais rau peb ?

Tam sim no Tswv Ntuj puas hais ncaj ? Qee zaus qee yam uas tsis tshua kheev tshwm sim. Tus Leej Ntshiab ntawm no nws tau hnov Tswv Ntuj lub suab, yog leej niam Tes Les Xas tus ua Tswv Ntuj kom ua hauj lwm pab cov neeg pluag. Feem ntau Tswv Ntuj yuav hais lus nyob hauv cov Ntawv Ntshiab uas koj tab tom nyeem. Ces koj yuav zaum nyob ntsiag to tswj koj lub siab kom tus, thiab muab siab rau txog qhov koj tab tom nyeem, koj thiaj yuav hnov Tswv Ntuj lub suab hu.

Thaum leej niam Tes Les Xas hais txog neeg fab ntsuj plig, nws kuj pib nyob ntsiag to, vim kev nyob ntsiag to ua kom yus txawj teev Ntuj. Kev teev Ntuj ua kom muaj kev ntseeg, kev ntseeg ua kom muaj kev nyiam kev hlub thiab txawj ua cov hauj lwm pab luag tej. Peb muaj tej kab lis kev cai uas zoo kawg thiab muaj peb tej cuab yeej cuab tam. Peb kheev kheev txhib peb tus kheej nyob hauv peb cov lus, kev sib xa xov thiab lub tswv yim. Peb sib tham tas mus li, peb sib mloog tas mus li, tab sis peb puas nyob ntsiag to thiab cia Tswv Ntuj ua tus hais lus rau peb nyob hauv peb lub neej ?

Kev nyob ntsiag to yog lub sij hawm zoo ntawm fab ntsuj plig uas yuav nco ntsoov nyob hauv peb lub neej. Kev nyob ntsiag to yog ib feem pab kev thov Ntuj. Kuv yuav xaus cov lus no nyob hauv 2-3 lo lus no, vim kuv nyiam lub sij hawm nyob ntsiag to.

Li ntawd, yog tias koj ua tau, mas koj yuav muab sij hawm los teev Ntuj nyob hauv koj nruab siab. Koj yuav nyob ntsiag to nrog Tswv Ntuj sib tham, vim kev nrog Tswv Ntuj sib tham nws pab tau koj ntau heev nyob hauv koj lub neej.

Thov Tswv Ntuj foom hmoov zoo rau nej sawv daws !