Cov neeg ntseeg Nyab Laj tawm tsam nrog kev ua raws tus tswv ntawm kev nplua nuj

Cov neeg ntseeg Kav Tos Liv qee leej nyob Nyab Laj teb tsis quav ntsej txog kev qhia kev ntseeg, thiab lawv ua raws kev nrhiav kev nplua nuj. Lub 2 hlis tag los, Elizabeth Bui nws tau mus ntsib ib tug saub los yog cov neeg saib hmoov, kom saub pab saib txog nws tsev neeg seb lawv puas tsim nyog yuav dua ib lub tsev tshiab los tsis tsim nyog. Bui yog ib tug neeg Kav Tos Liv thiab nws yog ib tug tswv tsev muag kub nyob hauv lub nroog Hue, uas yog lub nroog loj tshaj nyob hauv lub xeev Thua Thien Hue. Nws hais tias nws ntxhov siab nws ib tsob ntoo Bonsai tuag lawm. Tus saub ntawd hais kom nws mus ua cov kab ke ntiab tej yam phem tawm mus.  

Txiv Plig Phan Thanh Toan ntawm lub tsev teev Ntuj Leej Niam Tus Ib Txwm Pab nyob hauv lub xeev hais tias : lub Koom Txoos txwv tsis pub cov Kav Tos Liv mus saib tes saib hmoov, los yog ua lwm yam kab ke thiab ua neeb. Txiv Plig hais tias : yog ib qho nyuab uas yuav rub tib neeg tawm los ntawm kev ntseeg tej yam txawv txawv, tab txawm yog cov neeg Kav Tos Liv los kuj ib yam. Vim lawv ntshai cov Txiv Plig thiab lawv tsis mus teev Ntuj thiab koom lub Koom Txoos cov kab ke. 

Cov kws soj ntsuam kev teev hawm pom tias lub 1 hlis thiab 2 hlis, muaj neeg coob kawg mus hauv cov tsev teev hawm thiab mus cev paj tshab rau tus tswv ntawm kev nplua nuj (Yog cov mloom teev hawm). Lawv mus thov kev ua nom ua tswv, kev muaj suab nto npe thiab kev nplua nuj los sis kev xav tau yam ub yam no.