Tus neeg ua Ntuj kev cai txoj kev ntseeg yog nqhis Tswv Ntuj kev nyiam

Nyob hauv hnub tim 1 lub 9 hli tas los no, Vaj Qhia Fas Ntshis Kus tawm rooj mus xyuas cov neeg ntseeg hauv lub Koom Txoos nyob teb chaws Moos Nkos Lias, thiab ua tswv cuab txoj lub Txoos Txi Ntuj nyob hauv Hnub Chiv tim 3 lub 9 hli ntuj nyob hauv lub nroog Us Las As Npaas Tas. Vaj Qhia tau hais txog ‘yam daws neeg kev nqhis’, yam ntawd yog ‘kev nyiam’.

Tos hnub no Vaj Qhia hais txog lo lus ‘kev nqhis’ mas vim hnub no zaj Nkauj Paj Nruag hais tias ‘Tswv Ntuj, kuv nrhiav koj; kuv tus plig nqhis koj, kuv lub cev seev txog koj zoo puav tam li av qhuav qhawv nkig nkuav tsis tau dej’ (NPN 63: 2).

Vaj Qhia hais tias nqe lus no ntuas peb kom paub tias nyob hauv peb mas peb muaj kev nqhis. Nqe lus hauv zaj Nkauj Paj Nruag no phim coj los piv rau lub teb chaws Moos Nkos Lias thiab haiv neeg Moos Nkus ua neej tsiv teb raws chaw.

Vaj Qhia tseem ntxiv tias ntawm peb sawv daws, mas peb kuj yog Tswv Ntuj haiv neeg tsiv teb raws chaws zoo li haiv Moos Nkus, peb tawm rooj mus fiv Ntuj kom tau ntsib kev kaj siab, peb ntoj kev mus kom nrhiav tau kev sib nyiam.

“Cov kwv tij nkauj muam zo nyiad”, Vaj Qhia hais rau sawv daws, “Cov ua Ntuj kev cai txoj kev ntseeg yog yam yuav pab daws tau neeg txoj kev nqhis, vim nyob hauv txoj kev nqhis no muaj tej yam tob ntawm neeg zais ntshis nyob hauv: yog peb qhib siab rau tus Tswv Ntuj muaj txoj sia, tus Tswv Ntuj muaj kev nyiam los ntsib peb thiab cia peb ua nws cov me nyuam, ua kwv ua tij nyob hauv nws.”

Vaj Qhia hais ntxiv tias “Tswv Ntuj yog kev nyiam, Tswv Ntuj tuaj nyob ze peb nyob hauv Tswv Ntuj Leej Tub Twm Zeej, Tswv Ntuj xav los koom nyob hauv peb txoj sia, hauv peb cov hauj lwm, hauv peb kev npau suav, hauv peb kev nqhis txoj kev kaj siab. Qhov no yog cov neeg ua Ntuj kev cai txoj kev ntseeg lub siab lub plawv.”

Yog nyob hauv peb lub neej, peb pom tias peb nyob ib leeg hauv lub hav suab puam kho siab ntsuav, los peb ib ce sab tsis muaj zog, thiab zoo li peb lub siab qhuav qhawv lub neej ntua ntais; mas kom peb nco txog Leej Ntshiab Aus Nkus lo lus tias ‘Tswv Ntuj Lo Lus yuav ua kom peb lub neej rov tshiab tuaj xws li lub lwg ua kom tej nplooj ntoo rov ntsuab xiab. Tswv Ntuj qhib ib txog kev pua zeb ntsuab nyob hauv lub hav suab puam, txoj kev ntawd yog peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev.’ Niaj hnub no Tswv Ntuj pub Leej Ntuj Plig Ntshiab rau cov neeg nthuav Lo Lus rau peb, lawv thiaj yog tus pub dej rau peb tau haus nyob hauv lub hav suab puam.

Tswv Ntuj Lo Lus hauv hnub no, coj peb rov los cuag lub siab muaj kev ntseeg puv npo: lo lus ntawd yog lo tias ‘cia peb txais kev hlub ntawm Tswv Ntuj thiab qee peb lub neej ua cov txim muaj kev nyiam. Tsuas yog kev nyiam xwb thiaj daws tau peb kev nqhis.

Lub Moo Zoo piav tias Pob Zeb txais tsis tau Huab Tais Yes Xus kev Hla thiab tus Ntoo Cuam. Qhov no yog Pob Zeb ua raws li ntiaj teb neeg tus qauv, tus qauv coj neeg mus raug kev nqhis, tseem yuav nqhis tshaj qhov qub thiab. Peb yuav tsum txaus siab ris peb tus ntoo cuam thiab txhob nco txog peb, mas peb thiaj yuav daws tau txoj kev nqhis.

Vaj Qhia ntuas cov neeg tuaj koom lub Txoos Txi Ntuj tias “Qhov no yog qhov tseeb Huab Tais Yes Xus xav kom peb nrhiav kom ntsib, yog qhov tseeb Huab Tais Yes Xus xav nthuav rau nej sawv daws thiab rau lub teb chaws Moos Nkos Lias no: Koj tsis yuav mus nrhiav suab npe, kev muaj nyiaj muaj txiaj ntau, los nrhiav lub hwj chim loj; koj thiaj mam tau txais kev kaj siab. Kawg yog kev nyiam xwb thiaj daws tau koj lub siab qhov nqhis, kawg yog kev nyiam xwb thiaj yuav qhwv tau koj cov qhov txhab, kawg yog kev nyiam xwb thiaj coj kev xyiv fab tuaj cuag koj tau.”

Vaj Qhia xav kom peb sawv daws ras txog Huab Tais Yes Xus lo lus hais rau Pob Zeb kom los raws Huab Tais Yes Xus tus hneev taw thiab txhob xav xws li neeg ntiaj teb no xav. Yog peb ua li hais, Leej Pleev lub txiaj ntsim thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav pab peb kom muaj peev xwm taug tau kev nyiam txoj kev. Yog peb txoj sia ploj vim lub Moo Zoo, mas Huab Tais yuav pub peb tau txais kev nyiam puv npo thiab peb yuav muaj kev xyiv fab mus li tsis txawj tas.