Lub caij tos Huab Tais mas peb yuav tau ceev faj

Vaj Qhia nthuav lo lus ‘zov hmo’ (vigilance) tias tsis yog kom peb ua lub neej nyob hauv kev ntshai, tab sis yog kom npaj ntsoov tos Huab Tais Yes Xus nyob hauv txoj kev nyiam.

Txhua lub lis piam Hnub Chiv, thaum tav su mas Vaj Qhia Fas Ntshis Kus yuav tawm tuaj coj sawv daws hais zaj tus Tshiab xa xov nyob hauv Leej Ntshiab Pob Zeb lub tshav puam, tab sis vim Vaj Qhia Fas Ntshis Kus nyuam qhuav mus kho mob ntsws los, ces lub lis piam no Vaj Qhia Fas Ntshis Kus thiaj kom Tswv Qhia Paj Lug Nplais Das (Bishop Paolo Braida) Vas Tis Kas tus thoob xwm pab nyeem Vaj Qhia cov lus nthuav lub Moo Zoo hauv Hnub Chiv.

Hnub tim 3 lub 12 hlis xyoo 2023 no yog thawj lub lis piam hauv caij Tos Huab Tais, mas cov lus yog xub hais txog thawj lo lus hauv lub lis piam yog lo lus tias ‘zov hmo’ raws li lub Moo Zoo hnub no piav txog Huab Tais Yes Xus hais 3 zaus kom zov hmo (MK 13: 33-37).

Muaj ntau zaus peb xav tias lo lus tsim txiaj no yog txhawv tawm los vim peb ntshai tsam mag ris lub txim, tab sis qhov no tsis yog lub ntsiab hauv cov neeg ntseeg lo lus ‘zov hmo’. Huab Tais Yes Xus xav nthuav txog lo lus no, mas Huab Tais Yes Xus thiaj ua paj lug hais tias cov tub txib tos ntsoov lawv tus tswv tsev yuav rov los. Cov tub txib muaj lub siab npuab lawv tus tswv tsev, lawv thiab lawv tus tswv sib raug zoo, lawv tsis muaj kev ntshai tus tswv tsev, tab sis lawv lub siab kub lug tos ntsoov lawv tus tswv yuav rov los nyob hauv txoj kev sib nyiam. Lawv npaj siab tos txog hnub tus tswv tsev los txog, mas lawv thiaj yuav muaj kev xyiv fab, lawv yuav zoo li tsev neeg muaj kev zoo siab thaum rov sib ntsib dua.

Vim peb lub siab muaj kev nyiam puv nto mas peb thiaj npaj siab tos txais Huab Tais Yes Xus nyob hauv hnub Leej Pleev yug los. Ua ntej yuav txog hnub tseem ceeb ntawd, peb thiaj yuav xyuam xim npaj lub tsev uas yog peb lub siab lub ntsws kom huv kom dav tos txais Huab Tais Yes Xus tuaj nyob hauv. Qhov no peb hais tias ‘zov hmo’.

Vaj Qhia cov lus Tswv Qhia pab nyeem, mas Vaj Qhia ntuas sawv daws kom nyob hauv lub caij Tos Huab Tais no, sawv daws yuav pub rau tus tsis muaj, sawv daws yuav sib mloog, thiab sawv daws yuav sib pab.

Vaj Qhia xaus cov lus hauv hnub no tias “Cov phooj ywg zoo nyiad, peb los cog kev npaj siab tos Huab Tais ua ke, peb txhob cia tej yam tsis muaj qab hau los laum peb lub siab kom tsis feeb meej, tiam sis peb yuav tsa peb lub siab kom sawv; yog rawm heev rau Huab Tais, sawv thiab tos ntsoov, maj zeeg mus ntsib Huab Tais.”