Qhov kev thov rov hais dua Oos Xas Xus Cis rooj plaub, tseem hwv lub tuam tsev txiav txim tsis lees txais

Kev rov qab thov hais dua Oos Xas Xus Cis rooj plaub ntawm Oos Xas Xus Cis tus kws loj choj, mas cov tseem hwv tub rog lub tsev txiav txim tsis lees txais. Kev txiav txim, yog tom qab 1 lub hlis ntawm tseem hwv kev zam txim, ces Oos Xas Xus Cis raug kaw nkuaj 27 xyoo. Tiag tiag mas nws raug kaw nkuaj 33 xyoos.

Lub hlis tag los, Oos Xas Xus Cis hais rau Radio Free Asia tias : nws yuav raug tshem tawm hauv lub nkuaj nyob Nes Pis Dos mus rau tseem hwv Myanmar lub tsev nyob, ces tej zaum kuj yuav yooj yim me ntsis lawm thiab. Nws yuav raug tshem tawm hauv nkuaj mus nyob hauv lub tuam ceeb. Tsab ntawv xov xwm tseem hais ntxiv tias : lub 7 hli tag los no tus qub lwm thawj tswj ntawm cov tseem hwv twb raug tshem tawm mus lawm. Txij lub 1 hlis xyoo no los, cov tseem hwv tau txwv tsis pub Oos Xas Xus Cis tus kws lij choj mus ntsib Oos Xas Xus Cis thiab lawv tsis kam hais dab tsi txog Oos Xas Xus Cis. Cov tub rog tau ntes Oos Xas Xus Cis thiab lwm cov thawj coj hnub tim 1 lub 2 hlis xyoo 2021. Yog kev txeeb kav teb chaws ntawm cov tub rog. Oos Xas Xus Cis raug txwv tsis pub tawm hauv tsev mus qhov twg nyob hauv tuam ceeb Nes Pis Dos ntau hnub, ua ntej cov tub rog yuav coj nws mus kaw ntsiag ntsiag. 

Lub 6 hli xyoo 2021, nws raug coj mus kaw nyob hauv nkuaj nyob Nes Pis Dos, nws raug kaw nyob ib leeg tsis xyaw lwm cov neeg. Nws raug hiam lub txim tias nyiag noj lub teb chaws tej nyiaj txiag thiab hla txoj cai hauv kev xaiv tsa lub 12 hlis xyoo 2021. Cov neeg txhawb nqa nws hais tias : kev iab hiam no yog los ntawm kev tseev tsim. Cov tub rog liam 19 lub txim rau Oos Xas Xus Cis, hais txog nyiag siv cov tshuab txais xov tooj hauv nws tsev thiab hla tseem hwv txoj cai thaum lub caij muaj kab mob COVID-19 uas yog lub caij nrhiav suab hauv xyoo 2020.

 

Add new comment

2 + 16 =