Muaj 17 tus pej xeem tuag los ntawm kev siv dav hlau tua cov zej zog nyob Mias Mas teb.

Muaj 17 tus pej xeem tuag los ntawm kev siv dav hlau tua cov zej zog nyob Mias Mas teb.


Cov tub rog Myanmar siv dav hlau tua cov pej xeem tuag 17 leej. Nyob hauv cov neeg tuag ntawd muaj cov tub hluas thiab muaj neeg raug mob 30 tawm leej. 
Qhov no yog cov tub rog siv dav hlau mus tua cov tsev teev Ntuj nyob hauv cov zej zog hnub tim 7 lub 1 hlis no. 
Dav hlau tua lub sij hawm cov pej xeem tab tom teev Ntuj nyob hauv lub nroog Kanan, uas nyob ze ciam teb Is Ntias. 
Dhau ntawm muaj neeg tuag lawm, tseem ua rau vaj tse piam sij lawm ntau caum lub. Xws li tsoom pej xeem tej vaj tse, tej tsev kawm ntawv thiab cov tsev teev Ntuj.
Cov tseem hwv tau siv dav hlau mus tua cov neeg tiv tseem hwv heev zuj zus, thiab cov haiv neeg tsawg uas lawv xav nrhiav kev faib teb chaws nyob hauv 2 xyoos tag los. 
Qee zaus ob pab neeg no kuj sib koom tes tua tseem hwv cov tub rog thiab.