Shalom kev thaj yeeb (Shalom - Peace)

Shalom kev thaj yeeb (Shalom - Peace)

Lo lus hais tias kev thaj yeeb yog ib lo lus xwm yeem hauv neeg cov lus feem ntau. Tib neeg tuaj yeem hais txog kev cog lus ntawm kev thaj yeeb los yog ntu sij hawm ntawm kev thaj yeeb. Kev thaj yeeb yog hais txog tsis muaj tsov rog thiab nyob hauv Ntawv Ntshiab lo lus tias kev thaj yeeb, yog hais txog tsis muaj kev sib txeeb thiab kuj qhia txog qee yam zoo zoo nyob rau txheej thaud.

Nyob hauv Ntawv Cog Lus Qub, lo lus tias thaj yeeb hauv xeem lus Hes Nplaws yog Shalom. Thiab nyob hauv Ntawv Cog Lus Tshiab lus Hes Laas yog Arna. Lo lus Shalom yog zoo txhij zoo txhua los yog tuaj yeem hais tau tias tej lub pob zeb zoo nkauj tsis muaj qhov nrwb pleb. Tseem piv tau rau tej phab ntsa uas thaum txhim tiav tsis muaj qhov khoob tsis muaj qhov tawg pleb.

Shalom yog tej yam muaj ntau yam sib xyaws nyob rau hauv, uas zoo txhij zoo txhua. Los yog Shalom hais txog ib tug neeg tau zoo nyob tau zoo noj ib yam li tus vaj Das Vis thaum nws mus xyuas nws cov kwv tij hauv tshav rog, nws nug txog Shalom ntawm lawv. Thawj lub ntsiab lus yog lub neej muaj ntau yam sib xyaws thiab txawv txav, kev sib cog phooj ywg thiab tus yam ntxwv thiab thaum twg. Txhua yam no tsis nyob hauv sib xyaw los yog ploj ntawm koj li Shalom lawm. Lub neej piam sij, lub neej tsis tas yuav muaj qhov ntxiv mus. Qhov tiag ntawd yog hais txog thawj qib nyob hauv Shalom. Thaum koj siv ua thawj lo lus, mas Shalom yog ua kom zoo txhij zoo txhua los yog rov txhawb nqa.

Vim li ntawd, Shalom thiaj coj Shalom tuaj mus rau tej tsev teev Ntuj uas tseem txhim tsis tau tiav thaum lawv txhim tiav lawm. Los sis koj ib tug tsiaj mus tshom lawv tej liaj piam sij yam tsis yog txhob txwm ua, mas koj yuav tau them nyiaj los pauj rov rau lawv. Koj muab qhov ploj lawm thiab koj rov txhawb kom zoo tuaj. Zoo li neeg kev sib fim nyob hauv phau ntawv Cov Paj Lug, kev sib haum xeeb thiab kho txoj kev phooj ywg uas sib tawg, kuj yog koj nqa Shalom tuaj. Nyob hauv Ntawv Ntshiab tsis tau hais tias tso tseg kev sib ntaus sib tua, tab sis nws yog hais txog lawv pib ua hauj lwm ua ke kom tau txiaj ntsim qab hau. Tus yaj saub His Xais nws npaj siab tos tus vaj yuav tuaj tom ntej, yog Sholom thiab nws txoj kev ua vaj yuav ua kom muaj kev thaj yeeb mus ib txhiab ib txhis. Thaum Tswv Ntuj muab cov lus cog Shalom rau nws haiv neeg, kom tau daws kho kev txhaum tas nrho thiab kho txhua yam kom zoo tuaj. Nov yog lo lus nug tias ua cas Yes Xus txoj kev yug los nyob hauv Ntawv Cog Lus Tshiab thiaj raug tshaj tawm. Lawv nco tau tias yog lo lus Hes Laas uas siv nyob hauv kev thaj yeeb. Yes Xus yug los kom tau pub nws txoj kev thaj yeeb rau lwm tus, ib yam li Yes Xus hais rau cov raws nws qab tias :

“Kuv pub kuv txoj kev thaj yeeb rau nej”.

Tab sis Yes Xus cov Thwj Tim hais tias Yes Xus tuaj ua kom neeg kev thaj yeeb ntxhov nyob hauv Tswv Ntuj. Thaum Yes Xus tuag thiab sawv rov los, mas yog Yes Xus rov ua kom neeg sib haum xeeb, thiab nrog tus tswv tsim txhua yam sib haum xeeb. Qhov no yog qhov Paj Lug hais tias : Yes Xus yog peb tus Rhema, nws yog tus neeg zoo txhij zoo txhua. Paj Lug kom lub Koom Txoos sib pab txuag kev koom siab ntawm lawv. Kev ua tiag nyiaj thiab zam rau lwm tus nyob hauv kev nyiam kev hlub, nws rais ua kev thaj yeeb uas muaj feem cuam txog Yes Xus lub neej nrog kev sib haum xeeb. Txhua yam hauv lub ntiaj teb rov nyob thaj yeeb los ntawm Yes Xus txoj kev tuag thiab sawv rov los. Li ntawd, kev thaj yeeb thiaj siv sij hawm ua hauj lwm ntau ntau, vim nws tsis yog qhov tias tsis muaj kev sib txeeb sib tawg. Kev thaj yeeb uas tseeb tiag, yuav tsum coj qhov puas ntsoog rov los txhim kho kom zoo tuaj. Tsis hais peb lub neej txoj sia, kev sib raug zoo los yog lub ntiaj teb. Kev xav hais txog kev thaj yeeb nyob hauv Ntawv Ntshiab, peb yuav ua tsaug rau cov yeeb yaj duab txawv txawv no, uas ua kom tsim tawm ntau zaj yeeb yaj duab. Cov yeeb yaj duab thiab Ntawv Ntshiab yog tib zaj coj peb mus paub txog Yes Xus. Koj yuav saib nyob hauv peb lub Website, kom paub tias peb tab tom ua dab tsi. Thov ua tsaug uas koj yog ib feem nyob nrog peb. Ua nej sawv daws tsaug