ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 24 lub 6 hlis 2022 (Daily reflection)

TIM 24 LUB 6 HLI, HMW HUAB TAIS YES XUS LUB SIAB NTSHIAB
COV LUS NYOB HAUV LUS KAS NTAWV MOO ZOO (LK 15: 3-7)

Kwv tij phooj ywg, zaj paj lug tus tswv zov yaj mus nrhiav nws tus yaj ploj no, yog Huab Tais Yes Xus tab tom qhia peb sawv daws txog nws lub siab ntshiab uas nyiam tas nrho peb sawv daws. Huab Tais Yes Xus nyiam tus yaj ploj ntawd npaum cas, nws thiaj tso 99 tus tseg mus nrhiav tib tug yaj ploj ntawd.
Thiab tom qab no, peb paub tias Huab Tais Yes Xus yeem tuag kom tau txhiv tas ntiaj teb neeg hauv kev txhaum, nws yeem muab nws txoj sia los txhiv sawv daws txoj sia, nws muab nws lub cev tam cov mov rau sawv daws noj, nws muab nws cov ntshav tam cov dej rau sawv daws haus.
Yog li mas kwv tij Hmoob sawv daws, Huab Tais Yes Xus nyiam peb npaum no, thiaj tsim nyog peb yuav txais nws ua peb tus Huab Tais, cia nws ua peb tus Tswv coj peb kev, mas peb thiaj yuav tso siab tau tias nws tsis tso peb pov tseg thaum peb poob zoo, thaum peb plam ntawm 99 tus yaj mus.
Tsis tas li ntawd, peb yuav tau mob siab pab Huab Tais Yes Xus nrhiav cov yaj ploj ntawm lub Koom Txoos mus, kom tau coj lawv rov los nyob koom ua ke hauv tib lub Koom Txoos.
 

Add new comment

1 + 0 =