ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Tim 11 lub 7 hli 2022 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 11 LUB 7 HLI, NCO TXOG LEEJ NTSHIAB NPES NES DIS
COV LUS NYOB HAUV MAS TAIS NTAWV MOO ZOO (MT 10: 34-11:1)

Kwv tij Hmoob sawv daws, Huab Tais Yes Xus cov lus hauv hnub no mas ua rau muaj coob leej to taub yuam kev, lawv xav tias cov neeg ntseeg Yes Xus, mas lawv yuav tsum nrauj lawv niam lawv txiv, lawv tej me tub me nyuam, cov neeg txheeb ze coj lwm txoj kev teev hawm.
Hnub no peb xav nthuav rau nej to taub tias thaum nej tig los ntseeg txog Yes Xus, nej raws nws qab, mas muaj cov neeg txheeb ze nej uas lawv coj kev teev hawm txawv nej, lawv yuav saib tsis taus nej tiag, lawv yuav sawv los tawm tsam nej tiag. Tab sis kom nej txhob nrauj lawv, txhob cais lawv, txhob ntxub lawv. Tab sis nej yuav tau ua zoo rau lawv, nyiam lawv xws li nej tau nyiam Huab Tais Yes Xus. 
Ua cas peb thiaj hais tias kom nej nyiam lawv xws li nej nyiam Huab Tais Yes Xus? Vim Huab Tais Yes Xus hais tias ‘nej txhob nyiam nej niam nej txiv, nej cov tub cov ki dua kuv.’ Yog li peb thiaj hais tias kom nej nyiam lawv ib yam li nej nyiam Huab Tais Yes Xus. Nej nyiam lawv li cas mas nej kuj yuav nyiam Huab Tais Yes Xus zoo li ntawd thiab.
Huab Tais Yes Xus hais ntxiv kom peb txhob nrhiav peb txoj sia, tab sis kom peb yeem muab peb txoj sia pub rau Huab Tais Yes Xus, mas yog kom peb txhob maj nrhiav dab tsi rau peb dua pub rau lwm tus. peb yuav saib kev pab lwm tus, kev nyiam lwm tus, kev hlub lwm tus, kev khuv leej lwm tus ua qhov loj nyob hauv peb lub neej.
Yog peb xub ua zoo rau lwm tus, ces peb yuav tau txais koob haum loj nyob saum Ntuj Ceeb Tsheej.
Kwv tij Hmoob sawv daws, hnub no peb coj Yes Xus lub Moo Zoo tuaj twm rau nej mloog li no xwb, nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

4 + 2 =