ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Kaum Ib Hlis 5, 2021 (Daily Gospel reflection)

ZAJ NYEEM NIAJ HNUB. Kaum Ib Hlis 5, 2021 (Daily Gospel reflection)

Lub Moo Zoo hnub no txuas ntawm Lub Moo Zoo nag hmo uas Yes Xus zeem tsam tus tim xyoob xyuam xim ntawd. Yes Xus zeem tsam nws tsis yog vim nws tsis ncaj ncees, tab sis vim nws siv tswv yim zoo los siv tus tswv nyiaj txiag ua rau nws muaj kev ua neej nyob ntxiv mus. Vim li ntawd, Yes Xus qhia peb hnub no tias “Nej xuas tej nyiaj txiag los coj neeg mus rau hauv kev tsis ncaj, must sim phooj ywg. Ces thaum nyiaj dua toj tas lawm, cov phooj ywg ntawd yuav txais nej mus hauv cov tsev tsam phooj nyob mus li” (LK 16:9). Peb yuav tsum siv tej nyiaj txiag kom peb thiab peb cov phooj ywg uas yog cov neeg pluag kom muaj txoj sia nyob mus li.

Add new comment

3 + 10 =