ZAJ NYEEM NIAJ HNUB

ZAJ NYEEM NIAJ HNUB

Hnub Chiv tim 26 nyob hauv lub Caij Nyob Nruab Xyoos, lub Koom Txoos thov kom peb
ncaj ncees thiab ua cov hauj lwm muaj txoj sia nyob mus li. Vim li ntawd, nws thiaj
txhawb kom peb nqis tes thiab sib tw nyob hauv txoj kev tiv hauv kev ncaj ncees kom
Tswv Ntuj txoj kev ncaj ncees tshwm sim.
Kev nyeem cov zaj tag nrho nyob hauv Hnub Chiv no, yog txuas los ntawm Hnub Chiv
tag los. Nws txhib txog kev txiav txim ntawm Tswv Ntuj, yog qhov tseem ceeb tshaj.
Qhia txog qhov kawg ntawm cov neeg ua tsis ncaj ncees, kev yeej thiab kev tau noj
qab nyob zoo ntawm cov neeg pluag thiab kev ncaj ncees.
Thawj zaj nyeem nyob hauv hnub no, As Mos tseem tiv cov neeg nplua nuj thiab muaj
hwj chim. Lawv quab yuam cov neeg tsis muaj zog thiab cov neeg pluag. Tswv Ntuj
yuav txiav txim rau cov neeg tau zoo noj tau zoo haus nyob ntawm cov neeg pluag
thiab cov neeg tsis muaj zog.
Txoj kev noj qab nyob zoo no yuav ploj mus sai sai thaum cov dau npu yaj tag, hais
raws qhov tseeb tias lawv lub caij nyoog yuav tag sai sai no. Sawv ntsug thiab lawv tej
kev phem yuav kaj zuj zus tuaj, vim lub caij nyoog yuav ua kom pom tas txhua yam.
Nod yog cov neeg pluag txoj kev yeej thiab kev kaj siab.
Lub neej tam sim no qhov tseem ceeb ntawm cov ntseeg thiab peb txoj kev ntseeg yog
lub caij kawg thiab nws muaj 3 yam, xws li kev tuag, kev txiav txim thiab paj tshab.
Tsis hais nruab yaj los nruab yeeb, hais txog leej tib neeg tsuas tuag ib zaug xwb, dhau
qhov tuag lawm, yog lub caij txiav txim.
Cov Paj Lug uas zoo, yog ua kom tej nroj tsuag qhuav lub caij muaj tshav ntuj.
Peb yuav muab siab rau cov lus nyob hauv ntawv Moo Zoo hais txog kev cawm, thaum
peb tseem muaj lub caij txaus ua qhov ntawd. Kev noj qab nyob zoo thiab kev nplua
nuj hauv lub ntiaj teb tsis muaj qab hau rau cov neeg pluag, nws tsis muaj qab hau dab
tsi rau lub zim txwv kawg. Lawv yuav tsis tau txais kev txuag pov hwm nyob hauv Has
Nplas Has xub ntiag.

Vim li ntawd, peb yuav muab siab rau txog Tswv Ntuj cov Lus uas peb niaj hnub hnov,
nws yuav ua kom peb txawj txuag thiab pab cov neeg pluag, cov neeg tsis muaj zog.
Tus tseem Thwj Tim thiab tus neeg thoob tsib nyob hauv Tswv Ntuj, yog tus to taub
txog Cov Paj Lug tias : txhua txhia hnub, tas txhua txhia yam txawj piam sij thiab ploj
mus. Qhov no yog qhov tseeb kawg, tas txhua tsav puas yam txawj txuag kom nws
muaj nqis thiab tau pab neeg.
Li ntawd, kev nco txog qhov tias lub ntiaj teb tab tom yuav kawg, nws pab kom peb
txawj npaj txog lub ceeb tsheej nyob mus li. Tus twg tsis ua plees ua yi nyob hauv kev
noj qab nyob zoo, lub ntuj yuav ntsia pom thiab nws yuav tau mus nrog Tswv Ntuj
nyob xws li Las Ntxas Los.
Qhov kawg nyob hauv ntawv Moo Zoo hnub no, Paj Lug qhia peb tias : tus muab nws
tus kheej los ua hauj lwm rau Tswv Ntuj, txhua yam yog ua nyob hauv kev ntseeg kom
nws tau txoj sia nyob mus li, mas tus ntawd Tswv Ntuj hu nws. Vim kev nrhiav txoj sia
nyob mus li, yog txoj kev Tswv Ntuj npaj tseg rau sawv daws.

Add new comment

2 + 2 =