ZAJ NYEEM HNUB TIM 8 LUB 8 HLI 2020

LIS PIAM 18 CAIJ NRUAB XYOOS.
Tus tub qaug dab peg. (MT.17:14-20)

Thaum lawv rov los nrog tsoom sid, muaj ib tug neeg tuaj txog ntawm Yes Xus, nws txhos caug ntua hais rau Yes Xus tias : “Huab Tais, thov koj hlub kuv tus tub, nws qaug dab peg heev kawg. Nws ntog rau hauv hluav taws thiab rau hauv dej ntau zaus. Kuv twb coj nws tuaj rau koj cov thwj tim, tab sis lawv kho tsis tau.” 
Yes Xus teb tias : “Caj ces neeg tsis ntseeg thiab siab phem, kuv yuav nrog nej nyob txog tav twg ? Kuv yuav nyiaj nej txog thaum twg ? Nej coj nws los rau kuv ntawm no.” 
Yes Xus cem tus dab, ces tus dab phem tawm hauv tus me nyuam mus. Tus me nyuam zoo hlo tam sis ntawd. 
Thaum cov thwj tim thiab Yes Xus lawv nyob ib cag, cov thwj tim txav los ze Yes Xus, lawv nug twj ywm tias : “Vim li cas peb ntiab tsis tau tus dab ntawd ?” 
Yes Xus hais rau lawv tias : “Vim nej ntseeg tsawg. Li ntawd, kuv hais tseeb rau nej, yog nej ntseeg luaj li lub noob zaub roj, mas nej hais rau lub roob ntawd tias : 'koj txav ntawm no mus lawm tod saib,' lub roob kuj yuav txav mus. Yuav tsis muaj ib yam uas nej ua tsis tau...”

 

Add new comment

1 + 2 =