ZAJ NYEEM HNUB TIM 6 LUB 8 HLI 2020

LIS PIAM 18 CAIJ NRUAB XYOOS.
Yes Xus lub hwj chim tawm los. (MT.17:1-9)

Tau rau hnub tom qab, Yes Xus coj Pob Zeb, Yas Kos thiab nws tus kwv Zam mus rau ib qho, ces lawv nce mus saum ib lub roob siab. 
Yes Xus ib ce hloov tas nyob ntawm lawv xub ntiag : nws lub ntsej muag ci ntsa iab zoo li lub hnub, nws cov ris tsho ci dawb paug li qhov pom kev. 
Ces Mais Xes thiab Es Lias nkawd tawm los rau lawv pom. Nkawd nrog Yes Xus tham. 
Pob Zeb hais rau Yes Xus tias : "Huab Tais, peb nyob ntawm no mas zoo tas nrho. Yog koj kheev no, kuv yuav ua peb lub tsev tsam phooj, ib lub rau koj, ib lub rau Mais Xes, ib lub rau Es Lias." 
Pob Zeb tseem tab tom hais li ntawd, ces muaj ib tw huab ci dawb paug los ntxoov npog nkaus lawv, ces ib lub suab hais hauv twv huab tuaj tias : "Tus no, yog kuv leej tub uas kuv nyiam, nws yog kuv qhov chaw zoo siab, nej mloog nws mog !" 
Cov thwj tim hnov lub suab ntawd, lawv khoov ntsej muag ti av, lawv ntshai kawg. Tab sis Yes Xus txav los plhws lawv, thiab nws hais rau lawv tias : "Nej sawv, nej txhob ntshai." 
Ces lawv tsa muag ntsia, tsis pom leej twg li, kawg tshuav Yes Xus tib leeg xwb.
Thaum lawv nqes saum roob los, Yes Xus txwv lawv tias : "Nej txhob qhia qhov nej tau pom no rau leej twg li, nej tos kom Neeg Leej Tub sawv hauv cov tuag rov los tso."

 

Add new comment

6 + 5 =