Zaj nyeem hnub tim 27 lub 3 hlis 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 27 LUB 3 HLIS, HNUB OB LUB LIS PIAM 5 CAIJ PLAUB CAUG
COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 8: 1-11)

Kwv tij Hmoob sawv daws, lub Moo Zoo piav tias cov thoob xwm ntawv thiab cov Fas Lis Xas ntes tau tus poj niam deev hluas, ces lawv coj tuaj cuag Yes Xus, saib Yes Xus yuav ua li cas rau tus poj niam ntawd, vim tias raws txoj cai mas tus poj niam twg deev hluas yuav tsum raug txawb pob zeb kom tuag.
Lawv xav tias yog Yes Xus yog neeg ncaj mas kawg yuav muab lub txim tuag rau tus poj niam ntawd xwb, tab sis Yes Xus ua rau lawv poob siab thiab ras tau tias lawv tsis tsim nyog yuav txiav txim rau lwm tus.
Kwv tij, muaj ntau zaus peb ua txhaum, peb hla Tswv Ntuj txoj cai, tab sis Tswv Ntuj tsis muab txim rau peb, Tswv Ntuj zam rau peb thiab niaj zaus ntuas peb tias “Koj mus, koj txhob ua txhaum ntxiv lawm mog!”
Saib peb puas yuav tu siab thiab tig los yuav lub siab tshiab, los peb yuav rov mus taug txoj kev phem kev qias li yav thaud.
Kwv tij Hmoob, thov kom peb nco tias thaum peb tseem ua neej nyob mas Tswv Ntuj zam rau peb tab sis txog hnub peb tso lub ntiaj teb no tseg lawd, Tswv Ntuj yuav txiav txim rau peb raws li peb cov hauj lwm zoo los phem. Yog li mas peb kav tsij tig los yuav lub siab tshiab tso txoj kev phem pov tseg. 
Nyob zoo sawv daws.

Add new comment

6 + 0 =