ZAJ NYEEM HNUB TIM 2 LUB 8 HLI 2020

HNUB CHIV LIS PIAM 18 CAIJ NRUAB XYOOS.
Ua kom mov ntsu tuaj thawj zaug. (MT.14:13-21)

Yes Xus hnov li ntawd tas, nws caij nkoj mus rau ib qhov chaw xu kev, tsis muaj neeg. Zeej tsoom hnov, lawv tawm hauv tej nroog, mus ko taw raws nws qab. 
Thaum Yes Xus nqes nkoj, nws pom ib pab neeg coob, ces nws hlub lawv ; nws kho lawv cov neeg uas muaj mob muaj nkeeg. Yuav tsaus ntuj, cov thwj tim txav los hais rau nws tias : “Thaj tsam no, tsis muaj neeg nyob, thiab lig lawm ; koj tso tsoom neeg rov mus hauv tej zos kom lawv tau kev mus muas mov noj.”
Yes Xus teb rau lawv tias : “Tsis tas lawv yuav mus qhov twg li : yog nej yuav muab rau lawv noj.”
Cov thwj tim hais rau Yes Xus tias : “Ntawm no, peb tsuas muaj tsib lub ncuav mov thiab ob tug ntses xwb.” 
Yes Xus hais tias : “Nej nqa los rau kuv.”
Yes Xus kom cov thwj tim hais sawv daws zaum saum tej nroj tsuag. Ces Yes Xus tuav tsib lub ncuav mov thiab ob tug ntses, nws tsa muag ntsia saum ntuj, nws hais zaj foom hmoov zoo, nws muab cov ncuav mov ntais. Nws cev rau cov thwj tim, kom lawv muab rau sawv daws. Sawv daws noj tsau tas, lawv khaws tej sab mov seem puv kaum ob tawb ! 
Cov neeg noj mov ntawd muaj ze ntawm tsib txhiab leej txiv neej, tsis xam poj niam me nyuam.

 

Add new comment

12 + 0 =