Zaj nyeem hnub tim 18 lub 5 hlis 2023 (Daily reflection)

ZAJ NYEEM HNUB TIM 18 LUB 5 HLIS, HNUB NCO TXOG LEEJ NTSHIAB VAJ QHIA ZAM TIM IB
COV LUS NYOB HAUV ZAM NTAWV MOO ZOO (Z 16: 16-20)

Kwv tij Hmoob, yog muab suav raws caij nyoog txij thaum Huab Tais Yes Xus sawv hauv cov tub tuag rov los, los txog rau hnub no mas txwm 40 hnub nkaus, ces hnub no thiaj yog hnub Huab Tais Yes Xus nce mus saum ntuj. Tiam sis nyob rau ntau cheeb tsam hauv ntau lub teb chaws muab ncua mus ua nyob hauv Hnub Chiv hauv lub lis piam 7 caij Hla tuaj yuav txog tom ntej no.
Hnub no lub Moo Zoo peb tau hnov yog Huab Tais Yes Xus hais rau cov thwj tim tias tshuav me ntsis ntxiv ces lawv yuav tsis pom nws, thiab ib me ntsis ces awv kuj yuav rov pom nws. Qhov no yog Huab Tais Yes Xus tsab tom hais txog nws txoj kev tuag thiab sawv rov los, tab sis cov thwj tim tsis to taub, lawv thiaj sib tham tias qhov Yes Xus hais ntawd yog dab tsi.
Kwv tij, yog peb tig rov ntsia txog peb lub neej ua neeg ntseeg, mas muaj tej zaus peb pom tias Huab Tais Yes Xus nrog peb nyob, tej zaus kuj zoo li peb tsis pom Huab Tais Yes Xus nyob nrog peb, tab sis qhov tseeb mas Huab Tais Yes Xus yeej nyob rawv hauv peb tas mus li. Tos peb ntsia tsis pom vim peb tej kev tu siab, kev ntxhov siab faj peb lub siab cia ces peb thiaj tsis nco pom txog Huab Tais Yes Xus xwb.
Kwv tij, thov kom peb nco tias txawm peb yuav pom thiab tsis pom Huab Tais Yes Xus, txawm peb raug kev tu siab ntxov siab npaum cas, los Huab tais Yes Xus yeej nyob ntsoov ntawm peb ib sab pab nplij peb lub siab tas txwv. Huab Tais Yes Xus xav kom peb hloov kev tu siab ua kev zoo siab vim peb muaj Huab Tais Yes Xus ua tus pab peb ris peb lub nras, peb muaj Huab Tais Yes Xus ua tus coj peb kev, peb muaj Huab Tais Yes Xus ua tus qauv rau peb taug.
Nyob zoo sawv daws.
 

Add new comment

3 + 7 =