ZAJ NYEEM HNUB TIM 17 LUB 10 HLI 2020

LIS PIAM 28 CAIJ NRUAB XYOOS.
Tab meeg hais qhov tseeb, txhob ntshai (LK 12 : 6-12)

"Tsib tug tsig txhuv tsuas muag tau ob lub txiaj toog xwb, puas yog ? Tsis kav, tsis muaj ib tug tsig txhuv uas Tswv Ntuj yuav tsis nco txog. Tab yog nej cov plaub hau los Tswv Ntuj yeej suav tas huv si lawm. Nej tsis txhob txhawj mog : nej muaj nqis dua tej pab tsig txhuv coob coob. 
Kuv hais rau nej : leej twg lees rau tsoom neeg tias nws paub kuv, mas Neeg Leej Tub kuj yuav lees tias nws paub tus ntawd nyob ntawm Tswv Ntuj cov Tshiab xub ntiag. Tab sis leej twg tsis lees paub kuv nyob ntawm tsoom neeg xub ntiag, mas yuav tsis muaj tus lees paub nws nyob ntawm Tswv Ntuj tsoom Tshiab xub ntiag thiab. 
Leej twg hais ib lo lus cem Neeg Leej Tub, mas Ntuj yuav zam rau nws. Tab sis tus twg thuam Leej Ntuj Plig Ntshiab, Ntuj yuav tsis zam rau nws li. 
Thaum luag coj nej mus sawv hauv cov tsev txoos, ntawm cov thawj tswj cai, thiab ntawm cov nom tswv, nej txhob txhawj tias nej yuav teb li cas thiab yuav hais dab tsi ; vim lub sij hawm ntawd, Leej Ntuj Plig Ntshiab yuav qhia nej kom hais dab tsi."

 

Add new comment

1 + 9 =