ZAJ NYEEM HNUB TIM 16 LUB 10 HLI 2020

LIS PIAM 28 CAIJ NRUAB XYOOS.
Tab meeg hais qhov tseeb, txhob ntshai (LK 12 : 1-7)

Thaum ntawd, neeg coob coob tuaj sib txoos ua tsheej pawg, muaj txog ntau txhiab leej, sawv daws sib txiv, sib tsuj ko taw tas nrho. Yes Xus pib hais lus, nws xub hais rau nws cov thwj tim tias : "Nej ceev faj rau cov poov xab Fas Lis Xais, rau lawv txoj kev ua zoo sab nraud. Tsis muaj ib yam zais ntshis uas yuav tsis qhib tawm los, tsis muaj ib yam npog uas yuav tsis muaj neeg paub. Yog vim li ntawd, tas ib puas tsav yam uas nej hais nyob hauv qhov tsaus ntuj nti, yuav nrov rau luag hnov nruab hnub nrig. Yam uas nej ntxhi rau hauv luag pob ntseg nyob hauv tej chav kaw nti, yuav muaj tus tuaj saum sam lawj tshaj. 
Kuv cov phooj ywg, kuv hais rau nej : Nej tsis txhob ntshai cov uas tua neeg lub cev, thaum lawv tua tas, lawv ua tsis tau dab tsi ntxiv rau nej.
Kuv qhia nej tias nej yuav tsum ntshai leej twg : nej yuav ntshai tus uas tua neeg lub cev tas, muaj peev xwm muab nej pov rau hauv dab phem teb. Kuv hais rau nej, tus ntawd mas nej yuav ntshai nws tiag. Tsib tug tsig txhuv tsuas muag tau ob lub txiaj toog xwb, puas yog ? Tsis kav, tsis muaj ib tug tsig txhuv uas Tswv Ntuj yuav tsis nco txog. 
Tab yog nej cov plaub hau los Tswv Ntuj yeej suav tas huv si lawm. Nej tsis txhob txhawj mog : nej muaj nqis dua tej pab tsig txhuv coob coob."

 

Add new comment

1 + 3 =