ZAJ NYEEM HNUB TIM 13 LUB 11 HLI 2020

HNUB CHIV LIS PIAM 3 CAIJ TOS HUAB TAIS XYOO B

Zam ua tim khawv (Z1:6-8, 19-28)

Muaj ib tug neeg tuaj, yog Tswv Ntuj xa nws tuaj. Nws lub npe hu ua Zam. Nws yog ib tug tim khawv tuaj ua pov thawj txog qhov pom kev, kom txhua leej txhua tus ntseeg vim nws. Tus ntawd tsis yog qhov pom kev, tab sis nws yuav ua tim khawv txog qhov pom kev.

Thaum cov Yus Das xa ib co leej choj thiab ib co les vis tuaj ntawm Yes Lus Xas Les mus nug Zam hais tias "Koj yog leej twg?"

Mas Zam ua tim khawv zoo li no: Zam lees, nws tsis zais, nws lees tias "Kuv tsis yog Leej Pleev."

Lawv nug Zam tias "Ua li koj yog leej twg? Koj puas yog Es Lias "

Zam hais tias "Kuv tsis yog."

"Koj puas yog tus Yaj Saub?"

Zam teb tias "Tsis yog."

Lawv thiaj hais rau nws tias "Koj yog leej twg? Peb yuav tsum coj ib lo lus teb rov mus rau cov xa peb tuaj. Koj hais dab tsi txog koj "

Zam hais tias "Kuv yog tus neeg nyob hauv teb chaws quav poj lub suab qw tias : Nej ua kom Huab Tais txoj kev rov tiaj, raws li yaj saub His Xais tau hais tseg."

Cov uas lawv xa tuaj yog ib co Fas Lis Xais. Lawv nug Zam tias "Koj tsis yog Leej Pleev, tsis yog Es Lias, thiab tsis yog tus Yaj Saub, vim li cas koj thiaj ua kab ke ntxuav?"

Zam teb rau lawv tias "Kuv ua kab ke ntxuav nyob hauv dej. Hos nyob hauv nej, muaj ib tug uas nej tsis paub, tus ntawd yuav lawv kuv qab tuaj, kuv tsis tsim nyog daws nws txoj hlua khau."

Tej ntawd tshwm sim tuaj nyob Npes Tas Nias, nyob sab dej Yos Las Das tim ub, ntawm thaj chaw uas Zam ua kab ke ntxuav.

Hnub tom qab, Zam pom Yes Xus tuaj ze ntawm nws, nws hais tias "Nej ntsia Tswv Ntuj tus Yaj, tus daws qab ntuj neeg cov txhaum.”

Add new comment

11 + 8 =