ZAJ NYEEM HNUB TIM 1 LUB 8 HLI 2020

LIS PIAM 17 CAIJ NRUAB XYOOS.
Hes Los muab Zam Ntxuav Plig tua. (MT.14:1-12)

Muaj ib ntus, Yes Xus lub moo nto ncha mus txog vaj txheeb Hes Los pob ntseg, ces Hes Los hais rau nws cov tub txib tias : “Tus ntawd yog Zam Ntxuav Plig ! Nws sawv hauv cov tuag rov los : vim li ntawd cov hwj huam yees ntxwv thiaj tawm hauv nws los.”
Ua ntej ntawd, Hes Los kom lawv ntes Zam, thiab xuas saw hlau khi Zam mus kaw hauv tsev loj faj vim Hes Los Dias. Hes Los Dias yog Hes Los tij laug Fis Lis Pos tus poj niam. Vim Zam hais rau Hes Los tias : “Koj tsis muaj cai yuav tus poj niam ntawd.”
Hes Los twb xav muab Zam tua, tab sis nws ho ntshai tsoom pej xeem, vim sawv daws saib Zam yog ib tug yaj saub. Ua li mas, thaum txog Hes Los hnub tsuj xeeb, Hes Los Dias tus ntxhais tuaj dhia seev cev rau sawv daws saib, nws dhia tau ntxim Hes Los siab kawg. 
Hes Los thiaj cog lus tias yuav pub yam nws thov rau nws. Leej niam cob tus ntxhais, ces tus ntxhais hais tias : “Thov koj muab Zam Ntxuav Plig lub taub hau txawb hauv ib lub phaj nqa los rau kuv ntawm no.”
Tus vaj tu siab, tab sis vim nws tau cog lus, thiab cov qhua tuaj koom rooj qav kuj tau hnov. Tus vaj thiaj txib kom lawv muab rau tus ntxhais raws li nws thov. Ces tus vaj xa neeg mus txiav Zam caj dab hauv tsev loj faj. Lawv muab Zam lub taub hau txawb hauv ib lub phaj cev rau tus ntxhais, tus ntxhais nqa mus cev rau nws niam. 
Zam cov thwj tim tuaj nqa Zam lub cev mus faus. Ces lawv mus hais qhia Yes Xus.

 

Add new comment

1 + 12 =