"Ntxiv kev thoob tsib": Lub Cim ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab

"Ntxiv kev thoob tsib": Lub Cim ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab

Ntawv Ntshiab ua kom peb xub paub me ntsis txog lub caij Pentecost uas hais txog Leej Ntuj Plig Ntshiab. Leej Ntuj Plig Ntshiab uas tuaj ntawm Leej Txiv thiab Leej Tub tuaj, yog Leej Ntuj Plig uas txav tau mus los ntawm cov neeg ntseeg lub neej. Xav tias Leej Ntuj Plig yog lub cev tus ntsuj plig uas txawv heev. Nws yog lub cev qhov txav tau mus los, peb pom nws cov hauj lwm nyob txhua txhia qhov chaw thiab Ntawv Ntshiab kuj qhia qee yam rau peb. 
Peb yuav hais txog 5 lub Cim ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab. Saib cov thwj tim tes hauj lwm tam sim no, peb hnov tias Fis Lis Pos nkag mus hauv lub nroog Xas Mas Lias thiab nws tshaj lub Moo Zoo rau lawv. Vim li cas nws ua li no ? Kuj yog vim kev iab hiam tom qab luag muab Tes Fas Nos tua. Nod yog kev qhuab qhia me me rau peb. Thaum peb lub neej muaj qee yam tsis tshua zoo, mas tsim nyog peb yuav hais tias : 
“Aws, cas yuav phem ua luaj, tsis txawj hais lus zoo thiab txom nyem kawg”. 
Yuav hais tias Tswv Ntuj yog hais txog dab tsi ? Ces yus yuav pom tej yam no ua lub Cim hais txog Tswv Ntuj txoj kev npaj zoo li cas. Vim kev iab hiam nyob Yes Lus Xas Les, mas cov thwj tim thiaj raug xa mus rau lub ntuj dav. Tswv Ntuj tuaj yeem siv kev phem los sis nws lub hom phiaj, tab sis qhov nyuab mas yog Fis Lis Pos tshaj lub Moo Zoo rau lawv.  
 
1 – Nod yog thawj lub cim ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab. Kev hais lus tawv qhawv, kev tshaj Yes Xus lub Moo Zoo. Hauv peb haiv neeg, peb tsis tau hais txog kev ntseeg rau tsoom pej xeem, peb khaws cia rau peb nruab siab. Fis Lis Pos tau tshaj lub Moo Zoo rau lawv. Tib neeg puav leej ntshiab huv, Leej Ntuj Plig Ntshiab tsis tuaj yeem cia Yes Xus nws nyob nws, lawv yuav tsum tshaj tawm. Thaum Paj Lug hais tias : 
“Kuv txoj hmoov phem, yog tias kuv tsis tshaj lub Moo Zoo”, ces cuag nkaus li hluav taws hlawv nws. Nws yuav khaws cia ib leeg tsis tau, nws yuav tsum tshaj lub Moo Zoo ua lub Cim tias Leej Ntuj Plig Ntshiab tab tom ua hauj lwm nyob hauv nws. Sawv daws txais lub Cim Ntxuav lawm, ces lawv muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv lawv siab. Kev hais lus tawv qhawv yog ib lub Cim rau koj.
2 – Nod yog lub Cim 2 raws li Leej Ntuj Plig Ntshiab ntiab cov ntsuj plig phem los sis dab phem. Thov nco ntsoov tias nyob hauv Ntawv Cog Lus Tshiab tau qhia meej meej txog qhov no. Tsis yog tias txhua tus ntsuj plig yuav yog Leej Ntuj Plig Ntshiab tas huv tib si. Cov ntsuj plig phem ua hauj lwm nyob hauv kev ntxias neeg, hais lus txaus ntseeg thiab lwm yam thiab peb sawv daws kuj paub. Yog Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob hauv koj, ces txhais tias Tswv Ntuj tab tom rhuav tshem cov ntsuj plig phem ntawd. 
Thaum Fis Lis Pos muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv nws siab, nws tshaj tias : Leej Ntuj Plig Ntshiab nqes los thiab ntiab dab phem tawm mus. Ib lub Cim ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab yog kev tsiv nraim ntawm qhov tsaus ntuj. Leej Ntuj Plig Ntshiab ua kom muaj hwj chim kis tus kab mob los ntawm Ntawv Cog Lus Tshiab txog niaj hnub nyem no. Lub Cim ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab tsis yog dog dig thiab tseem ceeb heev, vim nws muaj hwj chim loj tas nrho. Yog koj saib keeb kwm ntawm kev tshaj lub Moo Zoo txheej tshiab ua pov thawj txog niaj hnub nyem no, ntau zaus koj yuav saib kev tshaj lub Moo Zoo thawj zaug ntawm tej tus neeg los yog cov teb chaws nrog rau cov Cim tseem ceeb. 

3 – Nod yog lub Cim tim 3 ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab, muaj ib lo lus hais tias : 
“Hauv lub nroog ntawd muaj kev zoo siab hom khaj”. 
Tom qab uas Fis Lis Pos tshaj lub Moo Zoo, mas kev zoo siab yog qhov tseem ceeb ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab qhia kom rov hais li ntawd. Kev zoo siab yog tus cag ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab. Kuv xav tias nws zoo li tus chij uas yoj mus los ntawm lub tsev teev Ntuj uas nyob siab tshaj txhua lub tsev. Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob zoo, nws ua kom kuv tau paub ib co neeg ntseeg nyob hauv kuv lub neej, ces kuv xav txog cov neeg tau ua Leej Ntshiab. Ntawd yog lub Cim ntawm kev thov Ntuj thiab txhua yam uas peb tis npe rau, tab sis qhov tseem ceeb yog lawv txoj kev zoo siab uas ci ntsa iab thiab sib kis tau. Thaum koj nrog ib tug neeg twg nyob thiab paub tias muaj txoj sia, mas qhov ntawd yog Leej Ntuj Plig Ntshiab ntawm tus neeg ntawd.

4 – Qhov no yog lub Cim tim 4 : ib txwm npaj ua laj thawj.
Kev cia siab yog nyob hauv koj, yog qhov koj xav tau hnub no thaum muaj neeg nug txog kev ntseeg. Lawv tab tom yuam kev ncaim ntawm lub Koom Txoos thiab lawv rov xav txog lawv tus kheej, lawv yuav muaj lus nug. Pob Zeb hais rau cov raws nws qab thiab hais rau peb tias : “Yuav npaj txhij tas mus li rau kev cia siab uas nyob hauv koj”. Vim li ntawd, koj yog ib tug neeg ntseeg, koj muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv koj siab, koj muaj zog thiab muaj kev ntseeg zoo. Ces yuav muaj neeg nug txog qhov ntawd tias : 
“Hey ! Nod yog dab tsi ? Nws los qhov twg los ?” Txhua yam ntawd npaj txhij thiab kev cia siab yog nyob hauv koj. Peb muaj kev xav paub xav pom hais txog kev ntseeg, tab sis yog Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob hauv koj thiab Yes Xus nyob hauv koj, mas koj xav paub ob peb npaug txog Yes Xus kuj tau. Koj qaug quav rau nws, koj nyiam nws thiab koj yuav muab siab rau nrhiav yam uas koj ua tau. 

5 – Nod yog suab hu nkauj los lub Cim tim 5 ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab, nws yog qhov tseem ceeb thiab kuv nyuam qhuav tau txais Tswv Ntuj lo lus qhia loj tshaj. Nyob hauv lub Caij Hla, peb yuav nyeem Zam ntawv Moo Zoo thiab hais txog Yes Xus ua hwj huam yees ntxwv. Thawj hmo ua ntej uas Yes Xus yuav tuag thiab nws yeej txoj kev tuag, nws hais rau nws cov Thwj Tim tias : “Yog nej nyiam kuv, mas nej coj raws kuv cov lus qhia. Tus uas nyiam kuv, nws yuav tau txais kev nyiam kev hlub los ntawm kuv Txiv, thiab kuv yuav nyiam nws, kuv yuav qhia kuv tus kheej rau nws”.
Leej Ntuj Plig Ntshiab yog Yes Xus tus ntsuj plig uas tuaj ntawm Leej Txiv thiab Leej Tub tuaj. Vim li ntawd, Leej Ntuj Plig Ntshiab thiaj yog tus ntsuj plig ntawm kev hlub. Tswv Ntuj nyiam thiab hlub lub ntiaj teb tas nrho, nws thiaj xa nws Leej Tub twm zeej nqes los ua neeg, kom sawv daws tau koom thiab paub tias Tswv Ntuj yog txoj kev hlub thiab Leej Ntuj Plig Ntshiab yog leej twg. Leej Ntuj Plig Ntshiab yog kev nyiam kev hlub txuas nrog Leej Txiv thiab Leej Tub sib koom ua ke. Vim li ntawd, tas 5 lub Cim uas peb tau hais los no thiaj yog lub Cim tseem ceeb ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab. Leej Ntuj Plig Ntshiab yog kev hlub, kev hlub yog dab tsi ? 
Leej Ntshiab Tos Mas hais tias : “Kev hlub yog kev ua siab zoo ntawm lwm tus, nws yog zoo li ntawd”. Nws yog lub Cim ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab. Koj tuaj yeem muaj txhua yam uas kuv hais txog thiab txhua yam tau zoo heev. Tab sis yog koj tsis muaj yam no, txhais tias koj tsis muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob hauv koj. Qhov ntawd yog qhov Paj Lug hais tias muaj 3 yam uas nws nyob mus li, yog kev ntseeg, kev cia siab thiab kev hlub. Yog peb muaj kev ntseeg thiab kev hlub txaus, mas peb tuaj yeem tshem cov hauv roob tau. Ntawd yog lub Cim ntawm Leej Ntuj Plig Ntshiab thiab yog kev hlub. Nod yog lub Cim ntawm lwm tus txoj kev zoo siab, thiab yog lub Cim ntawm kev ntshiab huv.
5 tus neeg ntawd ne ? Tus neeg uas muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab nyob puv nws siab, yuav muaj lub siab tawv qhawv tshaj Tswv Ntuj cov Lus. Tus neeg uas muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab, nws yuav ua tej lub Cim tseem ceeb. Tus neeg uas muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab, nws yuav sov siab zoo siab. Tus neeg uas muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab, nws yuav xav paub xav pom txog kev ntse hauv txoj kev ntseeg. Tus neeg muaj Leej Ntuj Plig Ntshiab, nws yuav xav zoo rau lwm tus neeg thiab Tswv Ntuj yuav foom hmoov zoo rau nws.

Add new comment

6 + 10 =