NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 7/2/2020

LIS PIAM 4 CAIJ NYOB NRUAB XYOOS.
Hes Los thiab Yes Xus. (MK 6 : 14 - 16)

Tus vaj Hes Los hnov hais txog Yes Xus, vim Yes Xus lub npe nto moo loj, ces luag tej hais tias : "Zam Ntxuav Plig sawv hauv cov tuag rov qab los, vim li ntawd, cov hwj huam yees ntxwv thiaj tawm hauv nws tuaj."
Hos ib txhia hais tias : ‘Yog Es Lias.’
wm cov hais tias : ‘Yog ib tug yaj saub xws li tej yaj saub.’
Tab sis Hes Los hnov hais txog Yes Xus, nws hais tias : "Yog tus Zam uas kuv txiav nws caj dab, nws sawv rov los."
Yog tim Hes Los Dias Hes, mas Hes Los thiaj xa neeg mus ntes Zam thiab muab saw hlau khi Zam rau hauv tsev loj faj. Hes Los Dias yog Hes Los tij laug Fis Lis Pos tus poj niam, tab sis Hes Los yuav los ua nws poj niam. Zam hais rau Hes Los tias : "Koj tsis muaj cai yuav koj tij laug tus poj niam."
Ces Hes Los Dias ntxub Zam tas siab tas ntsws. Nws xav muab Zam tua, tab sis nws tua tsis tau, vim Hes Los ntshai Zam, thiab nws paub tias Zam yog ib tug neeg siab ncaj siab ntshiab, ces Hes Los txuag Zam. Thaum Hes Los hnov Zam hais lus, mas nws ntxhov siab kawg. Hes Los kuj nyiam mloog Zam thiab.
Muaj ib lub zoo sij hawm los txog, yog hnub tsuj xeeb Hes Los yug. Hes Los ua ib roog qav caw cov nom tswv hauv nws lub tuam tsev, cov thawj tub rog, thiab cov nom loj hauv xeev Nkas Lis Lais tuaj koom. Thaum ntawd, Hes Los Dias tus ntxhais chaws los dhia seev cev. Nws dhia tau ntxim Hes Los thiab cov qhua koom rooj qav ntawd siab kawg. Ces tus vaj hais rau tus ntxhais tias : "Koj thov saib koj xav yuav dab tsi, kuv yuav muab rau koj."
Ces tus vaj cog lus rau tus ntxhais tias : "Koj thov yam twg, mas kuv yuav muab rau koj, tab yog ib nrab ntawm lub teb chaws kuv kav !"
Tus ntxhais tawm plaws mus nug nws niam tias : "Kuv yuav thov dab tsi ?"
Leej niam hais tias : "Zam Ntxuav Plig lub taub hau."
Tam sim ntawd, tus ntxhais rov ntsuj los ntawm tus vaj, nws hais tias : "Kuv xav kom koj muab Zam Ntxuav Plig lub taub hau tso hauv ib lub phaj, cev rau kuv tam sim no."
Tus vaj tu siab kawg, tab sis vim nws tau cog lus thiab vim muaj cov qhua, nws thiaj tsis xav thim nws lo lus. Ces tus vaj txib ib tug zov keeb tam sim ntawd, kom mus nqa Zam lub taub hau los. Tus zov keeb mus txiav Zam caj dab hauv tsev loj faj, nws nqa Zam lub taub hau txawb hauv ib lub phaj los cev rau tus ntxhais. Tus ntxhais muab rau nws niam. Zam cov thwj tim hnov li ntawd, lawv tuaj kwv Zam lub cev mus tso rau hauv ib lub ntxa.

Kwv tij sawv daws, kev tso siab lug rau Tswv Ntuj thiab ua raws li Tswv Ntuj cov lus qhia, tab yog ib hnub twg peb txawm ncaim lub ntiaj teb no lawm los, peb lub koob lub npe yuav tsis ploj mus. Thiab peb tseem yuav tau txoj sia tshiab nyob rau hauv Tswv Ntuj mus ib txhis, zoo yam li Tswv Ntuj cov Yaj Saub thiab cov Leej Ntshiab uas tau ua peb ntej. Txawm peb yuav nyob thiab yuav tuag, tsis kav, thov kom peb coj lub neej ua tim khawv txog Tswv Ntuj lub Moo Zoo, peb yuav ua lub neej npuab peb tus Huab Tais Yes Xus Pleev mus li. Ces peb yuav nyob kaj lug kaj nrig.
Tus nthuav : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

2 + 18 =