NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 6/2/2020

LIS PIAM 4 CAIJ NYOB NRUAB XYOOS.
Pab Kaum Ob mus tshaj Lo Lus. (MK 6 : 6 - 13)

Yes Xus mus hauv cov zos nyob ib ncig, nws qhia lawv. Nws hu Pab Kaum Ob los cuag nws, ces nws xa lawv ua tej pab ob leeg mus. Nws pub hwj huam ntiab dab tsis huv rau lawv. Yes Xus qhia lawv kom txhob nqa dab tsi taug kev li, tsuas nqa tib rab pas nrig xwb. Txhob ntim mov, txhob nqa hnab ruas, txhob ntim xim nyiaj rau hauv duav siv.
Nws hais tias : "Nej rau khau khiab xwb, txhob hnav ob lub tsho."
Yes Xus tseem hais rau lawv tias : "Nej chaws mus hauv lub tsev twg, nej yuav nyob hauv lub tsev ntawd mus txog hnub nej rov qab. Yog qhov chaw twg tsis txais nej, thiab luag tsis mloog nej, nej tso qhov chaw ntawd tseg, nej nchos cov plua av lo nej qab xib taws pov tseg, cia ua tim khawv txiav txim rau lawv."
Cov thwj tim tawm mus, lawv tshaj kom tsoom sid tig los hloov siab tshiab. Lawv ntiab ntau tus dab phem, thiab lawv muab roj pleev ntau leej tuag tes tuag taw, thiab kho ntau tus neeg mob zoo.  

Kwv tij sawv daws, nyob rau hauv zaj no peb pom hais tias, Huab Tais Yes Xus xa cov thwj tim mus tshaj lub Moo Zoo rau cov zej zog nyob ib ncig. Huab Tais Yes Xus tseem hais kom lawv tsis txhob nqa dab tsi li. Tsis txhob nqa nyiaj tsis txhob nqa ob lub tsho thiab rau khau khiab xwb. Yog peb muab xav raws li ntiaj teb neeg kev xav, mas ntshai peb yuav xav tias, ntshe yuav mus tsis tau, vim ib chim peb tshaib plab leej twg yuav pub mov rau peb noj, ib chim peb yuav pw leej twg yuav muab pam rau peb vov. Tab sis, tos Huab Tais Yes Xus ho hais li ntawd, vim nws xav kom peb txawj tso siab rau Tswv Ntuj, vim peb ua hauj lwm rau Ntuj, ces Tswv Ntuj yuav saib xyuas peb.
Huab Tais Yes Xus xav kom peb txawj xam pom tias, lub Moo Zoo uas peb coj mus rau luag, muaj nuj nqis tshaj ib puas tsav yam, muaj nuj nqis dua tej nyiaj txiag, tus twg saib Tswv Ntuj lub Moo Zoo tsis muaj nqis, tus ntawm tsis tsim nyog txais Tswv Ntuj lub Ceeb Tsheej los ua nws tug.
Kwv tij sawv daws txawm tias, peb cov ntseeg yuav rau txom nyem npaum li cas, tsis kav, thov kom peb tso siab rau Tswv Ntuj, ces Tswv Ntuj yuav ua tus npaj txoj hau kev rau peb taug. Yog peb ntseeg ruaj thiab txawj tso siab rau Tswv Ntuj mas peb yuav ua Tswv Ntuj cov hauj lwm kom tiav mus zoo.

Tus nthuav : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

12 + 1 =