NTHUAV NTAWV MOO ZOO HNUB TIM 4/12/2019

Lis Piam 1 hauv Caij Tos Huab Tais

MT 15 : 29-37 Yes Xus kho coob leej neeg mob nyob ze ntug dej ntuj thiab Yes Xus ua kom mov ntsu tuaj zaum ob.

Yes Xus mus dhau qhov chaw ntawd lawm, nws tuaj txog ntawm ntug dej ntuj Nkas Lis Lais. Nws nce mus saum roob, nws zaum. Tej pab neeg coob tuaj cuag nws, lawv coj tej tus ceg tawv, tej tus tuag ceg, tej tus dig muag, tej tus nplaig txhav, thiab tseem coj lwm cov mob tuaj tso ntawm Yes Xus ko taw, Yes Xus kho sawv daws zoo tas huv tib si. Ib zeej tsoom sawv daws qhuas kawg, vim lawv pom cov nplaig txhav hais tau lus, cov tuag ceg rov muaj zog, cov deeg pauv rov mus taus kev, hos cov dig muag rov pom kev tuaj. Ces lawv cav txog His Xas Lais tus Tswv Ntuj lub koob meej.
Yes Xus hu cov thwj tim los cuag nws, nws hais rau lawv tias : "Kuv hlub pab neeg no, vim lawv twb nrog kuv nyob tau peb hnub lawm, lawv tsis muaj dab tsi noj. Kuv tsis xav cia lawv tshaib plab rov mus tsev. Tsam lawv tsaus muag tom kev."
Cov thwj tim hais rau nws tias : "Peb yuav nrhiav mov qhov twg hauv lub teb chaws quav poj no kom txaus ib pab neeg coob npaum no noj ?"
Yes Xus hais rau lawv tias : Nej muaj pes tsawg lub ncuav mov ?"
Lawv teb tias : Muaj xya lub thiab ob peb tug me nyuam ntses. Yes Xus kom tsoom sid zaum pem teb. Nws tuav xya lub ncuav mov thiab cov ntses, nws ua Ntuj tsaug. Nws muab cov ncuav mov ntais, nws cev rau cov thwj tim, ces cov thwj tim coj mus   faib rau tsoom sid. Thaum sawv daws noj tsau tas, lawv khaws tej sab mov seem puv xya tawb !

Nyob rau hauv zaj no, peb yuav pom tias Huab Tais Yes Xus hlub tshua zeej tsoom neeg sawv daws, cov tuaj cuag nws, nws kho cov neeg muaj mob muaj nkeeg thiab nws pub mov rau lawv noj. 
Kwv tij sawv daws, lub xyoo laus twb yuav dhau mus, lub xyoo tshiab yuav tuaj, peb Hmoob sawv daws ib txhia twb noj peb caug tas lawm, tab sis ib txhia tseem npaj yuav noj. 
Kuj yog ib lub caij nyoog uas peb Hmoob sawv daws muaj kev zoo siab, peb yuav tso peb tej kev nyuaj siab pov tseg ib txhia thiab peb tig los ua koob hmoov thiab ua si lom zem nyob rau lub caij noj peb caug no.
Peb sawv daws yeej hwv khwv ib lub xyoo puag ncig los txog. Lub xyoo tshiab kuj yog ib lub caij nyoog zoo rau peb los so, kom peb tau kev los sib ntsib sib tham noj haus ua ke luag ntxhwb ntxi, ces peb yuav muaj kev zoo siab. 
Nyob rau lub caij no, kuj yog lub caij tos Huab Tais, thiab lub koom txoos kuj caw peb tig los yuav lub siab tshiab, peb tig los nrhiav Huab Tais Yes Xus. Peb npaj siab, tu peb lub siab peb tus ntsuj plig kom kaj kom huv, ces peb yuav los txais koob hmoov ntawm tus me nyuam Huab Tais Yes Xus yug los. 
Kwv tij sawv daws Huab Tais Yes Xus yog peb ib leeg Huab Tais siab zoo uas nws yuav saib xyuas peb zoo, thiab nws yuav tsis tso peb tus tuaj nrhiav nws pov tseg ib zaug, thov kom peb tso siab rau nws ces peb yuav nrhiav tau kev kaj siab. 

Tus sau : XH. Xyooj Tuam Lis, Zoo Tswv Zov Yaj

Add new comment

13 + 0 =